W sprawie  opinii dotyczącej dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Zaściankowej 23.

UCHWAŁA Nr 89/23

RADY OSIEDLA KRZEKOWO – BEZRZECZE

z dnia 11.04.2023 r.

 W sprawie:  opinii dotyczącej dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy
ul. Zaściankowej 23.

Na podstawie §7 ust. 6 lit. h Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/773/17/1310/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo-Bezrzecze – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017r. poz. 2876) Rada Osiedla Krzekowo- Bezrzecze uchwala, co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje dzierżawę gruntu, położonego przy ulicy Zaściankowej 23
w Szczecinie, stanowiącego działkę oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 19/3
z obrębu 2042 o łącznej powierzchni 17,85 m2.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady.

Nr uchwały: 
89/23
Data uchwały: 
11/04/2023
Kadencja: 
2019-2024