Inwestycje Rady Osiedla, sprawy bieżące.

Nr aktu: 
IX/12/2019
Data posiedzenia: 
wtorek, 3 Grudzień, 2019

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA RADY OSIEDLA
KRZEKOWO-BEZRZECZE

z dnia 03.12.2019 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło  11  członków Rady Osiedla Krzekowo – Bezrzecze zgodnie z  listą obecności.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Joanna Pieciukiewicz, wg następującego porządku obrad:

Porządek zebrania:

Porządek posiedzenia:

  1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Osiedla z dnia 5 listopada 2019  r.
  3. Kanał na ul. Żyznej.
  4. Spotkanie u Prezydenta.
  5. Inwestycje  w ramach pięcioletniego budżetu Rady Osiedla.
  6. Wigilia.
  7. Sprawy bieżące, wniesione i wolne wnioski.
  8. Zakończenie zebrania.

Ad. 1

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum. Przewodnicząca powitała gości oraz przedstawiła porządek posiedzenia.

Załącznik: lista obecności.

Ad. 2

            Protokół z  zebrania w dniu 05.11.2019 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3

            Na zebraniu obecny był mieszkaniec ul. Żyznej 39, który zgłosił problem niszczenia terenu prywatnego i mienia skarbu państwa. Przez zasypany kanał burzowy przy ul. Żyznej  przejeżdża sprzęt ciężki dewelopera budującego osiedle przy ul. Michała, co grozi zniszczeniem m.in. urządzenia melioracyjnego. Przewodnicząca poinformowała w tej sprawie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Na miejscu  mają pojawić się inspektorzy.

Na zebraniu obecny był dzielnicowy Policji. Zgłoszono:

- problem przejazdu sprzętu ciężkiego przez ul. Żyzną,

- ul. Misia Wojtka X Żyzna – jazda pojazdów pod prąd,

- konieczność założenia progów zwalniających  na ul. Kirasjerów.

Ad. 4

            Przewodnicząca Joanna Pieciukiewicz, z-ca przewodniczącej Janusz Fert i Pan Jerzy Nowak  odbyli spotkanie u Pana Prezydenta Michała Przepiery.

Poruszone zostały tematy:

- zmiana zagospodarowania terenu wokół ronda przy nowo zaplanowanej drodze na Bezrzeczu i przebiegu samego ronda (temat pilotowany przez Pana Jerzego Nowaka),

- ul. Szeroka, ścieżka rowerowa i zagospodarowanie terenu  – (projekt niezrealizowany
w SBO) zadanie zostanie sfinansowane z budżetu Miasta pod warunkiem, że Rada Osiedla sfinansuje projekt budowy ścieżki rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem.

- przebudowa ulicy Żyznej – Miasto wyraża zgodę jedynie na zaprojektowanie i oświetlenie chodnika, ulica pozostanie jednokierunkowa.

Ad. 5

Przewodnicząca zasugerowała, aby Rada Osiedla podjęła decyzję na jakie inwestycje przeznaczyć środki w ramach pięcioletniego budżetu.

Przewodnicząca proponuje przeznaczenie części środków na:

-  ul. Szeroką ( projekt ok. 140 tys.),

- doinwestowanie Skweru Misia Wojtka (rozbudowa trampolin, nawodnienie, dosadzenie roślin – ok. 200 tys.)

- teren koło pompy (odnowa pompy, zabezpieczenie reliktu ok. 30 tys. zł)

Po dyskusji podjęto uchwałę nr 30/19  w sprawie przeznaczenia 370 000,00 zł  ze środków, które Rada Osiedla posiada w ramach 5 letniego budżetu na następujące inwestycje:

-  ul. Szeroka -  projekt ok. 140 00,00 zł,

- doinwestowanie Skweru Misia Wojtka – ok. 200 000,00zł.

- teren koło pompy ok. 30 000,00 zł

Uchwała nr 30/19 została podjęta jednogłośnie.

Ad. 6

W sobotę o godz.16:00 odbędzie się spotkanie wigilijne organizowane przez Radę Osiedla. Przewodnicząca poinformowała, że seniorzy zostali już zaproszeni. Zaprasza wszystkich członków Rady do wzięcia udziału w tym spotkaniu.

Ad.7

            Przewodnicząca prosi członków Rady o przekazanie ewentualnych uwag lub informacji jakie chcieliby aby  się pojawiły  na stronie internetowej Rady Osiedla.

            Pani Jadwiga Skrzyszewska poinformowała, że 14 grudnia o godz. 12:00 odbędzie się organizowany przez mieszkańców gminy Dobra  protest dotyczący drogi Koralowa – Modra.

 

Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała Jolanta Paszkowska