PROTOKÓŁ POSIEDZENIA RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE z dnia 11 kwietnia 2023 r.

Nr aktu: 
IV/04/2023
Data posiedzenia: 
wtorek, 11 Kwiecień, 2023

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA

RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE

z dnia 11 kwietnia 2023 r.

W posiedzeniu udział wzięło 8 członków Rady Osiedla Krzekowo – Bezrzecze wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Joanna Pieciukiewicz, wg następującego porządku obrad:

  1. Powitanie gości i radnych.
  2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Osiedla z dnia 14.03.2023.
  3. Stanowisko Rady Osiedla w sprawie budowy ulicy Nowoszerokiej.
  4. Głosowanie nad bieżącymi uchwałami.
  5. Stowarzyszenie Światło Ojczyzny.
  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  7. Zakończenie zebrania.

Ad. 1

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum. Na wstępie Przewodnicząca powitała przybyłych gości i radnych.

Ad. 2

Protokół posiedzenia Rady Osiedla z dnia 14.03.2023 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3

Przewodnicząca po ostatnim zebraniu Rady wysłała do wszystkich członków Rady przygotowany draft pisma dotyczący stanowiska Rady Osiedla w sprawie budowy ulicy Nowoszerokiej. Radni mieli zapoznać się z pismem i przesłać ewentualne uwagi. Pismo zostanie przesłane do Miasta jako stanowisko Rady Osiedla Krzekowo – Bezrzecze. Radny Jerzy Nowak jeszcze raz zapoznał zebranych z projektem. Podjęto dyskusję w sprawie.

Ad.4

Przewodnicząca poinformowała, że do Rady Osiedla wpłynęły wnioski dotyczące dzierżawy gruntów. ZDiTM przekazał zarząd nad nieruchomościami do ZBiLK. Dzierżawcy gruntów muszą ponownie zawierać umowy na dzierżawę.

 

Podjęto uchwałę nr 86/23 dotyczącą wydania pozytywnej opinii dla wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej Budowy Domów Jednorodzinnych „Magnolia” w Szczecinie w likwidacji o przepisanie dotychczasowej dzierżawy gruntów przy ul. Kirasjerów w Szczecinie na poszczególnych członków Spółdzielni według poniższego:

L.P.

ADRES

OBRĘB

DZIAŁKA

POWIERZCHNIA W ha

1.

Kirasjerów 100

2042

118/1

0,0039

2.

Kirasjerów 98

2042

118/1

0,0042

3.

Kirasjerów 96

2042

118/1

0,0040

4.

Kirasjerów 94

2042

118/1

0,0040

5.

Kirasjerów 92

2042

118/1

0,0007

6.

Kirasjerów 92

2043

2/2/11

0,0034

7.

Kirasjerów 90

2043

49/1

0,0007

8.

Kirasjerów 90

2043

49/1

0,0031

9.

Kirasjerów 88

2043

49/1

0,0041

10.

Kirasjerów 86

2043

49/1

0,0040

11.

Kirasjerów 84

2043

49/1

0,0045

12.

Kirasjerów 82

2043

49/1

0,0046

13.

Kirasjerów 80

2043

49/1

0,0019

14.

Kirasjerów 80

2043

66/1

0,0028

15.

Kirasjerów 78

2043

66/1

0,0049

16.

Kirasjerów 76

2043

66/1

0,0052

17.

Kirasjerów 74

2043

66/1

0,0050

18.

Kirasjerów 72

2043

66/1

0,0056

19.

Kirasjerów 70

2043

66/1

0,0049

20.

Kirasjerów 68

2043

66/1

0,0007

21.

Kirasjerów 68

2043

91/1

0,0033

 

Uchwała nr 86/23 została podjęta jednogłośnie.

 

Podjęto uchwałę nr 87/23 dotyczącą wydania pozytywnej opinii w sprawie dzierżawy gruntu, położonego przy ulicy Zaściankowej 25 w Szczecinie, stanowiącego działkę oznaczoną
w ewidencji gruntów jako działka nr 19/3 z obrębu 2042 o łącznej powierzchni 41,23 m2.

Uchwała nr 87/23 została podjęta jednogłośnie.

 

Podjęto uchwałę nr 88/23 dotyczącą wydania pozytywnej opinii w sprawie dzierżawy gruntu,, położonego przy ulicy Zaściankowej 21 w Szczecinie, stanowiącego działkę oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 19/3 z obrębu 2042 o łącznej powierzchni 17,91 m2.

Uchwała nr 88/23 została podjęta jednogłośnie.

 

Podjęto uchwałę nr 89/23 dotyczącą wydania pozytywnej opinii w sprawie dzierżawy gruntu, położonego przy ulicy Zaściankowej 23w Szczecinie, stanowiącego działkę oznaczoną
w ewidencji gruntów jako działka nr 19/3 z obrębu 2042 o łącznej powierzchni 17,85 m2.

Uchwała nr 89/23 została podjęta jednogłośnie.

 

Podjęto uchwałę nr 93/23 dotyczącą wydania pozytywnej opinii w sprawie dzierżawy gruntu, położonego przy ulicy Zaściankowej 33 w Szczecinie, stanowiącego działkę oznaczoną
w ewidencji gruntów jako działka nr 19/3z obrębu 2042.

Uchwała nr 93/23 została podjęta jednogłośnie.

 

Przewodnicząca zapoznała zebranych z pismem z ZBiLK dotyczącym terenu przy
ul. Waleriana Łukasińskiego w Szczecinie.

Podjęto uchwałę nr 90/23 dotyczącą wydania pozytywnej opinii w sprawie dzierżawy części działki  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 37/9 z obrębu 2054, położonej przy ul. Łukasińskiego – dzierżawa w miesiącach od maja do lipca pod sezonowe stoisko sprzedaży owoców.

Uchwała nr 90/23 została podjęta jednogłośnie.

Przewodnicząca zapoznała zebranych z pismem z Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami dotyczącym wydania opinii o gminnej działce nr 10/10 obręb 2045 położonej w rejonie ul. Szerokiej.

Podjęto uchwałę nr 91/23 dotyczącą wydania pozytywnej opinii w sprawie  zbycia w drodze bezprztargowej nieruchomości, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej przy ulicy Szerokiej w Szczecinie, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 10/10 z obrębu 2045.

Uchwała nr 91/23 została podjęta jednogłośnie.

Przewodnicząca zapoznała zebranych z pismem z ZBiLK dotyczącym dzierżawy nieruchomości gruntowej Gminy Miasto Szczecin położonej przy ul. Zaściankowej
w Szczecinie.

Podjęto uchwałę nr 92/23 dotyczącą wydania pozytywnej opinii w sprawie  dzierżawy gruntu, położonego przy ulicy Zaściankowej 29 w Szczecinie, stanowiącego działkę oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 19/3 z obrębu 2042 o łącznej powierzchni 18,50 m2.

Uchwała nr 92/23 została podjęta jednogłośnie.

Ad.5

Gościem posiedzenia Rady był pan Ireneusz Wojciech Kamiński, któremu przewodnicząca oddała głos. Pan Ireneusz Kamiński jest członkiem Stowarzyszenia Światło Ojczyzny, które ma swoją siedzibę na ul. Żyznej 31. Prezesem Stowarzyszenia jest Pan Adrian Włodarczyk.

Radny Adrian Włodarczyk poinformował, że uroczyste otwarcie Ronda Kresowian
z  odsłonięciem tablic odbędzie się 26 kwietnia o godzinie 12:00.

                                                          

Ad.6

 

Na tym zebranie zakończono.