PROTOKÓŁ POSIEDZENIA RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE z dnia 9 maja 2023 r.

Nr aktu: 
V/05/23
Data posiedzenia: 
wtorek, 9 Maj, 2023

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA

RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE

z dnia 9 maja 2023 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło 8 członków Rady Osiedla Krzekowo – Bezrzecze wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Joanna Pieciukiewicz, wg następującego porządku obrad:

  1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.

  2. Przyjęcie protokołu z zebrania Rady Osiedla w dniu 11.04.2023 r.

  3. Głosowanie nad bieżącymi uchwałami.

- opinia w sprawie zbycia działki 1/4 obręb 2045;

-opinia w sprawie organizacji festynu z okazji 50 - lecia Parafii.

  1. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

  2. Zakończenie zebrania.

 

Ad. 1

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum. Na wstępie Przewodnicząca powitała przybyłych gości i radnych.

Na wstępie Przewodnicząca podziękowała członkom Rady, którzy w imieniu Rady Osiedla uczcili urodziny i imieniny patrona Skweru generała Stanisława Franciszka Sosabowskiego. Przewodnicząca podziękowała również Pani Liliannie Gnoińskiej i Panu Łukaszowi Urbańskiemu za złożenie wniosku o 10 tys. zł na festyn osiedlowy finansowany przez marszałka województwa. Na złożenie dokumentów Rada miała bardzo mało czasu. Wniosek został przez Miasto zweryfikowany pozytywnie i przesłany do Urzędu Marszałkowskiego.

Przewodnicząca poinformowała o pożarze na Skwerze Misia Wojtka gdzie doszczętnie spalił się TOI TOI. Został on już wymieniony, postawiono nowy TOI TOI.

Ad. 2

Protokół posiedzenia Rady Osiedla z dnia 11.04.2023 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3

Przewodnicząca zapoznała zebranych z pismem od kierownika Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miasta Szczecin w sprawie wydania opinii na temat rozpoczęcia procedury przygotowania do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości, będącej własnością gminy położonej przy ulicy Modrej.

Pismo dotyczy działki, na którą złożony został wniosek w ramach SBO.

Po dyskusji podjęto uchwałę nr 94/23 dotyczącą wydania negatywnej opinii dla zbycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej przy ul. Modrej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/4 z obrębu 2045.

Uchwała nr 94/2023 została podjęta jednogłośnie.

Obecny na posiedzeniu Radny Rady Miasta Roman Lewandowski popiera opinię Rady Osiedla.

Przewodnicząca zapoznała zebranych z pismem od mieszkańca osiedla w sprawie opinii dotyczącej wydzierżawienia od Miasta pasa szerokości 1,7 m wzdłuż posesji przy ul. Anny Marii.

Podjęto uchwałę nr 95 /23 dotyczącą wydania pozytywnej opinii w sprawie dzierżawy gruntu będącego własnością Gminy Miasto Szczecin, położonego przy ul. Anny Marii w Szczecinie, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 23/26 z obrębu 2049 Pogodno (pas szerokości 1,7 m wzdłuż posesji).

Uchwała nr 95/2023 została podjęta 7 głosami za, 1 osoba wstrzymała się.

O godzinie 18:35 na zebranie dołączył Pan Adrian Włodarczyk.

Do Rady Osiedla wpłynął wniosek proboszcza Parafii Świętej Trójcy o wydanie opinii w sprawie organizacji festynu na Skwerze Misia Wojtka. Opinia ta jest wymagana przez ZUK do wydania zgody na organizację tego festynu. Jest to festyn niekomercyjny organizowany wspólnie z parafianami.

Podjęto uchwałę nr 96/2023 w sprawie wydania pozytywnej opinii dla organizacji przez Parafię Świętej Trójcy w Szczecinie festynu z okazji 50-lecia powstania Parafii.

Uchwała nr 96/2023 została podjęta jednogłośnie.

Ad.4

Przewodnicząca oddała głos Panu Łukaszowi Urbańskiemu aby zreferował temat budowy kanalizacji w ciągu ulicy Łukasińskiego. Radny Łukasz Urbański poinformował, że razem
z Przewodniczącą odbyli spotkanie w ZWiK. Tematem spotkania była budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku od Łukasińskiego Ogrody do Ronda Powstańców Warszawy w ramach realizacji zadania pn. Obwodnica Mierzyn w ciągu drogi krajowej nr 10.. Wysłuchano argumentów niestety odpowiedź ZWiK była negatywna. Pan Urbański zapoznał zebranych
z pismem z ZWiK w tej sprawie. Prosi o zaangażowanie Radnych Rady Miasta i innych osób chcących wesprzeć pomysł.

Przewodnicząca proponuje przygotowanie pisma w tej sprawie do Prezydenta Miasta, które zostanie też wysłane do wiadomości ZWiK.

Przewodnicząca poinformowała zebranych, że ZUK obsadził zielenią skwerek przy pompie. Posadzono ok. 100 berberysów. Zostały one pozyskane z Ronda Kresowian, które będzie zmniejszone. Na części ronda zostanie wyłożona kostka brukowa. Podjęto decyzję o napisaniu pisma do Prezydenta  z prośbą aby to rozwiązanie (zmniejszenie Ronda Kresowian) było tymczasowe tzn. do czasu ukończenia budowy ulicy Nowoszerokiej.

Omówiono temat remontu i oświetlenia ulicy Żyznej.

Głos zabrał Radny rady Miasta Roman Lewandowski. Pan radny omówił temat swojej interpelacji, która wystosował do Prezydenta Miasta. Interpelacja dotyczy poprawy warunków mieszkaniowych.

Ad.5

Na tym zebranie zakończono.