PROTOKÓŁ POSIEDZENIA RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE z dnia 13 czerwca 2023 r.

Nr aktu: 
VI/06/23
Data posiedzenia: 
wtorek, 13 Czerwiec, 2023

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA

RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE

z dnia 13 czerwca 2023 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło 9 członków Rady Osiedla Krzekowo – Bezrzecze wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Joanna Pieciukiewicz, wg następującego porządku obrad:

  1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.

  2. Przyjęcie protokołu z zebrania Rady Osiedla w dniu 9.05.2023 r.

  3. Osłupkowanie ulicy Szerokiej.

  4. Projekt Miasta w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu.

  5. Wniosek do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

  6. Opinia projektu zagospodarowania ulicy Szerokiej

  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

  8. Zakończenie zebrania.

 

Ad. 1

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum. Na wstępie Przewodnicząca powitała przybyłych gości i radnych. Na zebraniu obecni byli mieszkańcy ulicy Szerokiej.

Ad. 2

Protokół posiedzenia Rady Osiedla z dnia 11.04.2023 r. został przyjęty 8 głosami za, 1 osoba wstrzymała się.

Ad.3

Do Rady Osiedla wpłynęła prośba Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta dotycząca zagospodarowania terenów zieleni. W piśmie zwrócono się do Rady Osiedla o opinię w sprawie proponowanych lokalizacji montażu słupków zabezpieczających nawierzchnię trawiastą przed niszczeniem przez parkujące samochody przy ul. Szerokiej w Szczecinie. Zaproponowano umieszczenie słupków przy wjazdach do posesji nr 31, 27 i 12a. Problem jest znany od kilku lat. Przewodnicząca z Panem Jerzym Perugą odbyli wizję lokalną w przedmiotowych miejscach. Przeprowadzono wiele rozmów z mieszkańcami. Wizytujący w skrócie przedstawili stan omawianych miejsc.

W sprawie wypowiedział się obecny na zebraniu Radny Rady Miasta Pan Roman Lewandowski. Pan Radny zdecydowanie popiera pozostawienie dostępnych miejsc parkingowych i niezabezpieczanie ich słupkami.

W opinii Rady Osiedla Krzekowo – Bezrzecze obecny montaż słupków jest nieuzasadnionym wydatkiem. Zachodnia część ulicy Szerokiej (w tym Szeroka 27 i 31) objęta jest pracami projektowymi, które uwzględniają również zagospodarowanie terenu i usytuowanie elementów małej architektury oraz odtworzenie zieleni.

Po dyskusji i wysłuchaniu mieszkańców podjęto Uchwałę nr 97/23 dotyczącą wydania opinii w sprawie montażu słupków zabezpieczających nawierzchnię trawiastą przed niszczeniem. Rada Osiedla Krzekowo – Bezrzecze negatywnie opiniuje montaż słupków zabezpieczających nawierzchnię trawiastą przed niszczeniem przez parkujące samochody dla lokalizacji przy
ul. Szerokiej 27 i Szeroka 31; pozytywnie opiniuje montaż słupków zabezpieczających nawierzchnię trawiastą przed niszczeniem przez parkujące samochody dla lokalizacji przy
ul. Szerokiej 12a.

Uchwała nr 97/23 została podjęta jednogłośnie.

Ad.4

Do Rady Osiedla wpłynęło pismo z Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta dotyczące wydania przez Radę Osiedla opinii na temat wprowadzenia ograniczeń nocnej sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Powyższe ograniczenie dotyczyłoby napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy, stacje benzynowe) w godzinach od 22:00 do 6:00.

Po dyskusji podjęto uchwałę nr 98/23 dotyczącą wydania pozytywnej opinii w sprawie ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy, stacje benzynowe) w godzinach nocnych (22:00 – 6:00) na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Uchwała nr 98/23 została podjęta 6 głosami za, 1 głosem wstrzymującym i 2 głosami przeciw.

Ad.5

Około 1,5 roku temu Rada Osiedla wydała negatywną opinię w sprawie sprzedaży działek położonych przy ulicy Modrej. Obecnie przygotowanych jest projekt uchwał Rady Miasta w sprawie sprzedaży tych działek. Na terenie osiedla jest tylko kilka działek miejskich. Mieszkańcy skarżą się na brak placówek oświatowych i edukacyjnych.

Po przeprowadzonej dyskusji podjęto Uchwałę nr 99/23 dotyczącą złożenia przez Radę Osiedla Krzekowo – Bezrzecze wniosku do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w sprawie przeznaczenia działki 2/3 na cele oświatowe, sportowe, kulturalne oraz działki 108/2 (przy ul. Środkowej) na cele rekreacyjne, społeczne.

Uchwała nr 99/23 została podjęta jednogłośnie.

Podjęto Uchwałę nr 100/23 sprzeciwu Rady Osiedla i wniosku o odstąpienie od sprzedaży działek nr 59/24, 7/6 i 59/29 z obrębu ewidencyjnego nr 2044.

Uchwała nr 100/23 została podjęta jednogłośnie.

Ad.6

Biuro Projektów wysłało do Rady Osiedla prośbę o zaopiniowanie projektu zagospodarowania ulicy Szerokiej. Projekt obejmuje 2 warianty przebiegu chodnika, różniące się między sobą wzorem nawierzchni chodnika i placów rekreacyjnych.

Podjęto dyskusję w sprawie projektu. Ustalono, że koncepcja nie uwzględnia uwag zawartych w uchwale 58/22 Rady Osiedla Krzekowo - Bezrzecze z dnia 10.05.2022 a w szczególności- - szerokości chodnika do 2 m

- budowy zjazdów z kostki granitowej.

Przedmiotem zamówienia po zmianach (pismo ZDiTM z dnia 6.10.22) jest remont chodnika
i zagospodarowanie terenu a nie budowa ścieżki rowerowej. Taka inwestycja nie uzyskała akceptacji mieszkańców. Chodnik o szerokości 3 m w terenie zabudowanym może już być uznany za drogę pieszo – rowerową, co jest wbrew oczekiwaniom strony społecznej. Usytuowanie stojaków rowerowych na projektowanych placykach rekreacyjnych jednoznacznie zachęca do poruszania się rowerzystów po chodniku. Rada sugeruje przeniesienie stojaków a nawet znalezienia miejsca dla przyszłej stacji rowerów miejskich
w okolice piekarni/trafostacji. Sprzeciw mieszkańców i okolicznych przedsiębiorców budzi plan zmniejszenia miejsc parkingowych przed piekarnią z 16 do planowanych 8. Nie uzgodniono zjazdów z właścicielami posesji.

Podjęto Uchwałę nr 101/23 w sprawie wydania negatywnej opinii dla 2 wariantów projektów koncepcyjnych budowy drogi rowerowej w ciągu ul. Szerokiej na odcinku od ul. Modrej do Żniwnej.

Uchwała nr 101/23 została podjęta jednogłośnie.

Ad.7

Omówienie nasadzeń przy ulicy Modrej.

 

Ad.8

Na tym zebranie zakończono.