PROTOKÓŁ POSIEDZENIA RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE z dnia 11 lipca 2023 r.

Nr aktu: 
VII/07/23
Data posiedzenia: 
wtorek, 11 Lipiec, 2023

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA

RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE

z dnia 11 lipca 2023 r.

 W posiedzeniu udział wzięło 8 członków Rady Osiedla Krzekowo – Bezrzecze wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Joanna Pieciukiewicz, wg następującego porządku obrad:

 1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie protokołu z zebrania Rady Osiedla w dniu 13.06.2023 r.

 3. Obwodnica Mierzyna.

 4. Centrum sportowe.

 5. Ustawienie koszy na terenie osiedla.

 6. Dzierżawa działki przy ul. Popiełuszki.

 7. Dzierżawa działki przy ul. Szerokiej.

 8. Zmiana trasy linii autobusu 75.

 9. Przebudowa ul. Szerokiej.

 10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 11. Zakończenie zebrania.

 Ad. 1

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum. Na wstępie Przewodnicząca powitała przybyłych radnych.

Ad. 2

Protokół posiedzenia Rady Osiedla z dnia 13.06.2023 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3

Przewodnicząca poinformowała, że randy Łukasz Urbański przygotował odpowiedź do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w sprawie obwodnicy Mierzyna. Z pismem zostali zapoznani członkowie rady obecni na zebraniu. GDDiA uwzględniła w projekcie część uwag mieszkańców.

Ad.4

Przewodnicząca poinformowała, że Centrum Sportowe powstałe dzięki Radzie Osiedla Krzekowo – Bezrzecze zostanie rozbudowane. Miasto przeznaczyło na ten cel 100 tys. zł. Zostaną zainstalowane tam nowe urządzenia zabawowe. Teren zostanie wyczyszczony, zostaną podcięte drzewa. Rada Osiedla wystąpi do MOSiR o postawienie przy ul. Modrej tablicy informującej o Centrum Sportowym.

 

 

Ad.5

Przewodnicząca zwróciła się do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego o ustawienie 10 koszy na śmieci na terenie Krzekowa. Kosze zostaną ustawione przy ul. Szerokiej, Wroniej, Drozdowej i Inspektowej. 3 kosze zostaną postawione w tym roku. Kolejne zostaną wpisane do budżetu na przyszły rok.

Ad.6

Do Rady Osiedla wpłynęło pismo Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych dotyczące prośby o wydanie opinii w sprawie możliwości wydzierżawienia części działki nr 6/11 obręb 2056, położonej w rejonie ul. Popiełuszki w Szczecinie.

Podjęto Uchwałę nr 102/23 dotyczącą wydania pozytywnej opinii dla dzierżawy gruntu będącego własnością Gminy Miasto Szczecin, położonego przy ul. Popiełuszki w Szczecinie, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 6/11 z obrębu 2056 Pogodno (przeznaczenie na zaplecze budowy).

Uchwała nr 102/23 została podjęta jednogłośnie.

Ad.7

Przewodnicząca zapoznała zebranych z wnioskiem mieszkańca osiedla o opinię w sprawie dzierżawy gruntu położonego przy ul. Szerokiej 7.

Podjęto Uchwałę nr 103/23 dotyczącą wydania pozytywnej opinii dla dzierżawy gruntu będącego własnością Gminy Miasto Szczecin, położonego przy ul. Szerokiej 7 w Szczecinie, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 2/37 i 25/4 z obrębu 2052.

Uchwała nr 103/23 została podjęta jednogłośnie.

Ad.8

Przewodnicząca zapoznała zebranych z pismem Radnego Rady Miasta Szczecin Romana Lewandowskiego dotyczącym zmiany trasy linii autobusowej nr 75. Radny wnioskował
o przywrócenie trasy dla autobusu 75 na pętle "Krzekowo" oraz uwzględnienie na jego trasie ulicy Marlicza.

Ustalono, że wniosek jest bezzasadny. Pętla „Krzekowo” od września zostanie wyłączona
z ruchu. Ponadto ulica Marlicza leży poza terenem osiedla Krzekowo – Bezrzecze.

Po dyskusji podjęto Uchwałę nr 104/23 dotyczącą wydania negatywnej opinii dla wniosku
o zmianę trasy linii autobusowej nr 75 z przywróceniem linii na pętlę „Krzekowo” .

Uchwała nr 104/23 została podjęta jednogłośnie.

A.9

Omówiono projekt przebudowy ul. Szerokiej. Podjęto dyskusję w sprawie budowy ścieżki rowerowej i miejsc parkingowych.

Ad.10

Pan Jerzy Nowak serdecznie zaprasza chętnych do udziału w dyskusji dotyczącej Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, która odbędzie się 13.07.2023.

Ad.11

Na tym zebranie zakończono.