PROTOKÓŁ POSIEDZENIA RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE z dnia 8 sierpnia 2023 r.

Nr aktu: 
VIII/08/23
Data posiedzenia: 
wtorek, 8 Sierpień, 2023

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA
RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE
z dnia 8 sierpnia 2023 r.

 W posiedzeniu udział wzięło 7 członków Rady Osiedla Krzekowo – Bezrzecze wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Joanna Pieciukiewicz, wg następującego porządku obrad:

1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z zebrania Rady Osiedla w dniu 11.07.2023 r.

3. Omówienie organizacji festynu „Pożegnanie lata”, który odbędzie się  02 września 2023 r. 
4. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

5. Zakończenie zebrania.

Ad. 1
Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum. Na wstępie Przewodnicząca powitała przybyłych radnych. 

Ad. 2
Protokół posiedzenia Rady Osiedla z dnia 11.07.2023 r. został przyjęty jednogłośnie.
 

Ad.3
Omówiono przygotowania do organizacji festynu. W celu zmiany organizacji ruchu na ulicy Misia, na czas trwania festynu zostanie przygotowane pismo do Wydziału Ruchu Drogowego. Do Wydziału prewencji zostanie wysłana prośba o zabezpieczenie prewencyjne festynu. 
 

Ad.4

Na zebraniu obecny był dzielnicowy Komisariatu Policji Szczecin-Pogodno sierż. Damian Śliwiak. Przekazał informację Wód Polskich, że na rzece Bukowa pojawiają się 
nielegalne odpływy. Pytanie do Rady Osiedla czy posiada jakąkolwiek informację w tym temacie. Radze Osiedla temat nie jest znany.

Przewodnicząca przekazała dzielnicowemu uwagi mieszkańców ulicy Szerokiej dotyczące bezpiecznego korzystania z chodnika przez pieszych. Po chodnikach bardzo często przemieszczają się rowerzyści, którzy jeżdżą bardzo szybko i nie zachowują należytej ostrożności.   
 

Przewodnicząca poinformowała zebranych o wystosowanym do ZDiTM piśmie w sprawie komunikacji na czas budowy ulicy Sosabowskiego. Do Rady wpłynęła odpowiedź informująca, że obecny rozkład komunikacji miejskiej nie ulegnie diametralnej zmianie. Obecnie trwają prace nad skoordynowaniem linii 225 z końcowym tramwaju nr 5.

Została podpisana umowa na remont placu zabaw przy Centrum Sportowym. Koszt remontu to 70 tys. zł. Na placu zabaw zostaną zamontowane nowe urządzenia zabawowe. 
Do MOSiR została wysłana prośba o ustawienie na ulicy Modrej tablicy informującej o lokalizacji Centrum Sportowego. 

Ad.5
 Na tym zabranie zakończono.