PROTOKÓŁ POSIEDZENIA RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE z dnia 19 września 2023 r.

Nr aktu: 
IX/09/2023
Data posiedzenia: 
wtorek, 19 Wrzesień, 2023

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA
RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE
z dnia 19 września 2023 r.

 W posiedzeniu udział wzięło 8 członków Rady Osiedla Krzekowo – Bezrzecze wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Joanna Pieciukiewicz, wg następującego porządku obrad:

  1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.

  2. Przyjęcie protokołu z zebrania Rady Osiedla w dniu 08.08.2023 r.

  3. Porządek i bezpieczeństwo na osiedlu.

  4. Podsumowanie festynu „Pożegnanie lata”.

  5. Uchwała dotycząca drogi rowerowej na ul. Szerokiej.

  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

  7. Zakończenie zebrania.

Ad. 1
Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum. Na wstępie Przewodnicząca powitała przybyłych radnych. 

Ad. 2
Protokół posiedzenia Rady Osiedla z dnia 08.08.2023 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3
Na zebraniu obecni byli policjanci z Komisariatu Szczecin-Pogodno.

Przewodnicząca przedstawiła problemy dotyczące bezpieczeństwa i porządku na osiedlu Krzekowo- Bezrzecze:

  • ulica Szeroka - rowerzyści jeżdżą bardzo szybko i nie zachowują należytej ostrożności;

  • Skwer Misia Wojtka – dwukrotnie spalony TOI – TOI, zniszczone, powyrywane nawadnianie;

  • ulica Żniwna – jazda „pod prąd”.

Prośba o patrole policji na terenie osiedla.

   Ad.4

Przewodnicząca omówiła przebieg festynu. Podziękowała osobom zaangażowanym w organizację. Podziękowania dla policji za udział w festynie. Szczególne podziękowania za ciężką pracę dla Pani Lilianny Gnoińskiej. Podziękowania dla Pani Elwiry Kocimskiej, Pani Jadwigi Skrzyszewskiej i innych osób zaangażowanych w organizację i przeprowadzenie festynu.

Ad.5

Podjęto uchwałę nr 105/23 dotyczącą podjęcia decyzji o rezygnacji z dalszego projektowania budowy drogi rowerowej w ciągu ul. Szerokiej na odcinku od ul. Modrej do Żniwnej.

Uchwała nr 105/23 została podjęta 7 głosami za i 1 głosem wstrzymującym się.

Ad.6

Przewodnicząca poinformowała zebranych o podpisaniu umowy z wykonawcą, który będzie wykonywał oświetlenie ul. Żyznej.

W dalszym ciągu Rada czeka na montaż ławek na osiedlu i dodatkowych śmietników przy ul. Szerokiej, Wroniej i Inspektowej.

Pani Elwira Kocimska przekazuje skargę mieszkanki osiedla na hałas przy ul. Łukasińskiego. Przewodnicząca poleca zgłoszenie do Wydziału Ochrony Środowiska.

Pan Jan Tarasewicz zgłasza wpuszczanie mydlin do rzeczki Bukowa.

Ad. 7.
 Na tym zabranie zakończono.