W sprawie opinii dotyczącej propozycji sprzedaży działek gruntu nr 1/8 i 1/9 obręb 2054 w rejonie ulicy Żniwnej.

UCHWAŁA Nr 107/23

RADY OSIEDLA KRZEKOWO – BEZRZECZE

z dnia 07.11.2023 r.

 W sprawie:  opinii dotyczącej propozycji sprzedaży działek gruntu nr 1/8 i 1/9 obręb 2054 w rejonie ulicy Żniwnej.

Na podstawie §7 ust. 6 lit. h Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/773/17/1310/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo-Bezrzecze – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017r. poz. 2876) Rada Osiedla Krzekowo- Bezrzecze uchwala, co następuje:

§ 1

pozytywnie opiniuje propozycję sprzedaży gruntów gminnych, tj. działek o numerach 1/8
i 1/9 obręb 2054.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady.

Nr uchwały: 
107/23
Data uchwały: 
07/11/2023
Kadencja: 
2019-2024