W sprawie organizacji spotkania wigilijnego.

Uchwała nr 109 /23

RADY OSIEDLA KRZEKOWO – BEZRZECZE

z dnia 07.11.2023 r.

 W sprawie:  organizacji spotkania wigilijnego.

Na podstawie §32 pkt.1 Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/773/17/1310/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo-Bezrzecze – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017r. poz. 2876) Rada Osiedla Krzekowo- Bezrzecze uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia zorganizować w dniu 15 grudnia 2023r. Wigilię dla seniorów i osób współpracujących z Radą Osiedla Krzekowo-Bezrzecze i przeznacza na ten cel 1 300,00 zł (tysiąc trzysta złotych) z budżetu Rady Osiedla.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady.

Nr uchwały: 
109/23
Data uchwały: 
07/11/2023
Kadencja: 
2019-2024