W sprawie projektu planu rzeczowo-finansowego Rady Osiedla na rok 2024.

 UCHWAŁA Nr 111/23

RADY OSIEDLA KRZEKOWO – BEZRZECZE

z dnia 12.12.2023 r.

 

W sprawie: projektu planu rzeczowo-finansowego Rady Osiedla na rok 2024.

Na podstawie §30 ust.2 Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/773/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo – Bezrzecze – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 2876) Rada Osiedla Krzekowo – Bezrzecze uchwala, co następuje:

§ 1

przyjmuje projekt planu  rzeczowo - finansowego na rok 2024 .

Projekt planu rzeczowo - finansowego na rok 2024 (wraz z uszczegółowieniem) stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik di uchwały 111/23        
Projekt planu/Plan finansowy na rok        
         
część liczbowa       - w pełnych złotych -
Zadanie / Działanie Klasyfikacja Projekt planu/ Plan
dział rozdział §
         
Diety przewodniczącego 750 75095 3030 7 731,00
         
Diety Zarządu 750 75095 3030 3 840,00
         
Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli 750 75022   400,00
         
- zakup materiałów     4210 400,00
- zakup artykułów spożywczych     4220  
- zakup usług pozostałych     4300  
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia np. sprzątanie)     4170  
         
         
Działalność na rzecz mieszkańców 750 75022   8 586,00
         
- nagrody     4190 500,00
- zakup materiałów     4210 286,00
- zakup artykułów spożywczych     4220 1 300,00
- zakup energii     4260  
- zakup usług pozostałych     4300 6 500,00
- różne opłaty i składki (np.ubezpieczenia)     4430  
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)     4170  
         
         
OGÓŁEM WYDATKI       20 557,00
         
         
         
         
         

 

Nr uchwały: 
111/23
Data uchwały: 
12/12/2023
Kadencja: 
2019-2024