PROTOKÓŁ POSIEDZENIA RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE z dnia 7 listopada 2023 r.

Nr aktu: 
X/11/2023
Data posiedzenia: 
wtorek, 7 Listopad, 2023

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA
RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE
z dnia 7 listopada 2023 r.

 W posiedzeniu udział wzięło 10 członków Rady Osiedla Krzekowo – Bezrzecze wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Joanna Pieciukiewicz, wg następującego porządku obrad:

 1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie protokołu z zebrania Rady Osiedla w dniu 19.09.2023 r.

 3. Sprawy bieżące.

 4. Propozycja sprzedaży gruntu przy ul. Żyznej.

 5. Opinia dot. dzierżawy na ul. Zaściankowej.

 6. Opinia dot. dzierżawy na ul. Koralowej.

 7. Organizacja Wigilii.

 8. Zakończenie zebrania.

Ad. 1
Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum. Na wstępie Przewodnicząca powitała przybyłych radnych. 

 

Ad. 2
Protokół posiedzenia Rady Osiedla z dnia 19.09.2023 r. został przyjęty jednogłośnie.
 

Ad.3
Przewodnicząca poinformowała zebranych, że jest już podpisana umowa na oświetlenie  w ciągu ulicy Żyznej. Zostały już zakupione materiały. Wykonawca ma czas do końca marca 2024 na realizację.

Mieszkańcy zgłaszali zanieczyszczoną, zarośniętą rzekę Bukowa. Po interwencji Rady Osiedla Pani Dyrektor Wód Polskich obiecała wyczyszczenie rzeki na przełomie września
i października. I tak też się stało, rzeka została wyczyszczona.
Dyrekcja Wód Polskich zawnioskowała do Ministerstwa Infrastruktury o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie środków na wykonanie projektu zbiornika retencyjnego.

Pan Jerzy Nowak poinformował, że w Urzędzie Gminy Dobra zapytał o obwodnicę Wołczkowa. W dalszym ciągu nie ma projektu. Zrezygnowano z wcześniejszego projektanta, na którego nałożone są kary. Do projektu architektoniczno-budowlanego brakuje pozwolenia wodno-prawnego.

Przewodnicząca spotkała się z Panią z ZDiTM w sprawie lokalizacji ławeczek i śmietników. Na terenie osiedla ma stanąć 10 ławeczek i 4 śmietniki. 5 ławeczek stanie na Krzekowie i 5 na terenie Bezrzecza.

 

Ad.4

Do Rady Osiedla wpłynęło pismo z ZBiLK dotyczące wydania opinii w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Zaściankowej.

Po zapoznaniu z się z przedmiotem opiniowania podjęto uchwałę nr 106 /23 dotyczącą wydania pozytywnej opinii dla dzierżawy:

 • części nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 19/3 obręb 2042 o pow. 18,51 m2 z przeznaczeniem pod dojście i dojazd, zieleń, pojemniki gromadzenia odpadów przed posesją położoną w Szczecinie przy ul. Zaściankowej 17,

 • części nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 19/3 obręb 2042 o pow. 32,92 m2 z przeznaczeniem pod dojście i dojazd, zieleń, pojemniki gromadzenia odpadów przed posesją położoną w Szczecinie przy ul. Zaściankowej 15,

 • części nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 19/3 obręb 2042 o pow. 29,36 m2 z przeznaczeniem pod dojście, dojazd i zieleń przed posesją położoną w Szczecinie przy ul. Zaściankowej 27,

 • części nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 149/7 obręb 2042 o pow. 90 m2 z przeznaczeniem pod zieleń za posesją położoną w Szczecinie przy ul. Zaściankowej 27.

Uchwała nr 106 /23 została podjęta jednogłośnie.

Ad.5

Przewodnicząca zapoznała zebranych z pismem w sprawie wydania opinii o działkach gruntu nr 1/8 i 1/9 obręb 2054 położonych przy ul. Żniwnej w Szczecinie. Opiniowane grunty proponowane są do sprzedaży w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Podjęto uchwałę nr 107/23 dotyczącą wydania pozytywnej opinii dla propozycję sprzedaży gruntów gminnych, tj. działek o numerach 1/8 i 1/9 obręb 2054 położonych przy ul. Żniwnej w Szczecinie.

Uchwała nr 107 /23 została podjęta jednogłośnie.

Ad. 6.

Do Rady Osiedla wpłynęło pismo w sprawie wydania opinii dotyczącej dzierżawy gruntu.

Podjęto uchwałę nr 108/23 dotyczącą wydania pozytywnej opinii w sprawie dzierżawy gruntu komunalnego stanowiącego działkę nr 66/6 znajdującą się przy posesji na ul. Koralowej 43.

Uchwała nr 108 /23 została podjęta jednogłośnie.

Ad.7

Rada Osiedla Krzekowo-Bezrzecze w dniu 15 grudnia zorganizuje spotkanie wigilijne, na które zostaną zaproszeni seniorzy z osiedla

Podjęto uchwałę nr 109/23 dotyczącą podjęcia decyzji o organizacji w dniu 15 grudnia 2023r. Wigilii dla seniorów i osób współpracujących z Radą Osiedla Krzekowo-Bezrzecze
i przeznaczenia na ten cel 1 300,00 zł z budżetu Rady Osiedla.

Uchwała nr 109 /23 została podjęta jednogłośnie.

Ad.8

 Na tym zabranie zakończono.