PROTOKÓŁ POSIEDZENIA RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE z dnia 12 grudnia 2023 r.

Nr aktu: 
XI/12/2023
Data posiedzenia: 
wtorek, 12 Grudzień, 2023

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA
RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE
z dnia 12 grudnia 2023 r.

 W posiedzeniu udział wzięło 8 członków Rady Osiedla Krzekowo – Bezrzecze wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Joanna Pieciukiewicz, wg następującego porządku obrad:

  1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.

  2. Przyjęcie protokołu z zebrania Rady Osiedla w dniu 07.11.2023 r.

  3. Projekt planu rzeczowo-finansowego na 2024 rok.

  4. Opinia w sprawie dzierżawy gruntu.

  5. Sprawy bieżące, wniesione i wolne wnioski.

  6. Zakończenie zebrania.

Ad. 1
Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum. Na wstępie Przewodnicząca powitała przybyłych radnych. 

Ad. 2
Protokół posiedzenia Rady Osiedla z dnia 07.11.2023 r. został przyjęty jednogłośnie.
Ad.3
Pani Lilianna Gnoińska skarbnik Rady przedstawiła zebranym budżet Rady Osiedla na 2024 rok.

Na zebraniu zarządu Rady przygotowano projekt planu rzeczowo – finansowego, z którym zapoznano zebranych.

Podjęto Uchwałę nr 111/23 dotyczącą przyjęcia projektu planu rzeczowo – finansowego Rady Osiedla Krzekowo - Bezrzecze na 2024 rok.

Uchwała nr 111/23 została przyjęta jednogłośnie.

Ad.4

Do Rady Osiedla wpłynęło pismo dotyczące wydania opinii w sprawie dzierżawy w dniach 27-31.12.2023 działki na cele sprzedaży fajerwerków.

Podjęto Uchwałę nr 110 dotyczącą wydania pozytywnej opinii w sprawie dzierżawy w dniach 27-31.12.2023 r. działki nr 37/9, obręb 2054 z przeznaczeniem na umieszczenie stanowiska handlowego z fajerwerkami przy ul. Waleriana Łukasińskiego.

Uchwała nr 110/23 została przyjęta jednogłośnie.

Ad.5

Przewodnicząca zapoznała zebranych z przebiegiem przygotowań do spotkania Wigilijnego, które odbędzie się 15 grudnia w godz. 17:00-19:00.

Na spotkanie przeznaczono 1 300,00 zł z budżetu Rady.

Udział w Wigilii potwierdziło 20 osób zaproszonych i 8 radnych Rady Osiedla.

Projekt „Nasz Dom - miejsce spotkań sąsiedzkich Krzekowian i Bezrzeczan” złożony przez Pana Jerzego Nowaka do Szczecińskiego Bydżetu Obywatelskiego na 2024, dzięki głosom mieszkańców zostanie zrealizowany w ramach tegorocznej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Ad. 6.

 Na tym zabranie zakończono.