W sprawie zaopiniowania wniosku o dzierżawę działki gminnej położonej przy ul. Kadetów 4.

UCHWAŁA Nr 113/24

RADY OSIEDLA KRZEKOWO – BEZRZECZE

z dnia 13.02.2023 r.

W sprawie zaopiniowania wniosku o dzierżawę działki gminnej położonej przy ul. Kadetów 4.

Na podstawie §7 ust. 6 ppkt h Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/773/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo – Bezrzecze – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 2876) Rada Osiedla Krzekowo – Bezrzecze uchwala, co następuje:

§ 1

wydaje pozytywną opinię w sprawie dzierżawy gruntu komunalnego stanowiącego część działki
nr 74/4 obręb 2042 o powierzchni 219 m², znajdującego się przy ul. Kadetów 4.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady.

 

Nr uchwały: 
113/24
Data uchwały: 
13/02/2024
Kadencja: 
2019-2024