PROTOKÓŁ POSIEDZENIA RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE z dnia 13 lutego 2024 r.

Nr aktu: 
I/02/2024
Data posiedzenia: 
wtorek, 13 luty, 2024

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA
RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE
z dnia 13 lutego 2024 r.

 W posiedzeniu udział wzięło 9 członków Rady Osiedla Krzekowo – Bezrzecze wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
 

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Joanna Pieciukiewicz, wg następującego porządku obrad:

  1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie protokołu z zebrania Rady Osiedla w dniu 12.12.2023r.
  3. Plan rzeczowo-finansowy na 2024 rok.
  4. Opinia w sprawie dzierżawy gruntu przy ul. Kadetów.
  5. Sprawy bieżące, wniesione i wolne wnioski.
  6. Zakończenie zebrania.

 

Ad. 1
Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum. Na wstępie Przewodnicząca powitała przybyłych gości i radnych. 

 

Ad. 2
Protokół posiedzenia Rady Osiedla z dnia 12.12.2023 r. został przyjęty jednogłośnie.
 

Ad.3

Na ostatnim posiedzeniu Rady Osiedla podjęto uchwałę nr 111/23 dotyczącą przyjęcia projektu planu rzeczowo-finansowego Rady Osiedla na rok 2024.

Po głosowaniu podjęto Uchwałę nr 112/24 dotyczącą  przyjęcia planu  rzeczowo – finansowego  na rok 2024. Plan rzeczowo -  finansowy na rok 2024  stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała nr 112/24 została przyjęta jednogłośnie.

Ad.4

Do Rady Osiedla wpłynął wniosek Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych dotyczący wydania opinii w sprawie dzierżawy gruntu przy ul. Kadetów.

Podjęto Uchwałę nr 113/24  dotyczącą wydania  pozytywnej opinii w sprawie dzierżawy gruntu komunalnego stanowiącego część działki nr 74/4 obręb 2042 o powierzchni 219 m², znajdującego się przy ul. Kadetów 4.

Uchwała nr 113/24  została podjęta jednogłośnie.

Ad.5

Przewodnicząca z radnym, panem Jerzym Nowakiem odbyli spotkanie z Zastępcą Prezydenta Miasta panem Michałem Przepierą w sprawie zagospodarowania terenu przy ul. Modrej. Teren ten jest miejscem realizacji projektu „Nasz Dom - miejsce spotkań sąsiedzkich Krzekowian i Bezrzeczan” złożonego przez  Pana Jerzego Nowaka do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok. Projekt ten dzięki głosom mieszkańców zostanie zrealizowany w ramach tegorocznej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Na miejscu, gdzie ma powstać teren rekreacyjny znajduje się ok. 300 m² basen p/pożarowy. Rada Osiedla zwróci się pisemnie do Prezydenta Miasta o podjęcie działań skutkujących likwidacją tego basenu.

Przewodnicząca poinformowała zebranych, że w budżecie Rady Osiedla zostało 467 tys. zł. Środki należy zagospodarować do końca roku. Inwestycja nie może być droga, musi zmieścić się w budżecie.

Pan Jerzy Nowak zaproponował budowę chodników na ulicy Kaperskiej (od ulicy Rozmarynowej do ulicy Zaściankowej)j. Niestety wniosek został oceniony negatywnie.

Przewodnicząca poinformowała, że mieszkańcy ulicy Modrej 78 napisali do Rady Osiedla pismo z prośbą o założenie oświetlenia sięgacza ulicy Modrej. ZDiTM zalecił doświetlenie wszystkich sięgaczy. Na oświetlenie 250 metrowego łącznika potrzeba 10 lamp. Koszt oświetlenia z projektem to ok. 300 tys. zł.

Pani Elwira Kocimska zaproponowała oświetlenie ulicy Świtezianki. Uważa, że wystarczą tylko 2 lampy. Przewodnicząca wystąpi z pismem do ZDiTM z prośbą o wycenę doświetlenia tej ulicy.

Przewodnicząca z Panią Lilianną Gnoinską i panem Łukaszem Urbańskim złożyli do Marszałka wniosek o grant osiedlowy na 15 tys. zł. Grant miałby być wykorzystany na modernizację Skweru Misia Wojtka.

Modernizacja miałaby polegać na namalowaniu gier podwórkowych.

15 tys. kosztują 2 gry (np. klasy, kapsle)

30 tys. kosztuje 6 gier

70 tys. budowa pergoli obsadzonych mielinem (cień na skwerze Misia Wojtka)

Po dyskusji podjęto poniższe uchwały.

Uchwałę Nr 114/24  dotyczącą przeznaczenia kwoty 300 000,00 zł ze środków, które Rada Osiedla posiada w dyspozycji w ramach pięcioletniego budżetu Rady Osiedla na oświetlenie sięgacza ul. Modrej do posesji nr 78,

w tym:

80 000,00 zł na projekt oświetlenia

220 000, 00 zł na wykonanie oświetlenia.

Uchwała nr 114/24 została podjęta jednogłośnie.

Uchwałę Nr 115/24  dotyczącą przeznaczenia kwoty 30 000,00 zł ze środków, które Rada Osiedla posiada w dyspozycji w ramach pięcioletniego budżetu Rady Osiedla na projekt           i budowę wpustu kanalizacyjnego przy ul. Inspektowej róg Anny Marii.

Uchwała 115/24 została podjęta jednogłośnie.

Uchwałę Nr 116/24  dotyczącą przeznaczenia kwoty 70 000,00 zł ze środków, które Rada Osiedla posiada w dyspozycji w ramach pięcioletniego budżetu Rady Osiedla na wykonanie pergoli wzdłuż istniejących ławek wraz z pnączami milina amerykańskiego wzdłuż Skweru Misia Wojtka.

Uchwała 116/24 została podjęta jednogłośnie.

Uchwałę Nr 117/ dotyczącą przeznaczenia kwoty 15 000,00 zł ze środków, które Rada Osiedla posiada w dyspozycji w ramach pięcioletniego budżetu Rady Osiedla na doposażenie Skweru Misia Wojtka („Gry podwórkowe”).

Uchwała 117/24 została podjęta jednogłośnie.

Uchwałę Nr 118/24  dotyczącą przeznaczenia kwoty 50 000,00 zł ze środków, które Rada Osiedla posiada w dyspozycji w ramach pięcioletniego budżetu Rady Osiedla na wykonanie projektu i oświetlenie ulicy Świtezianki.

Uchwała 118/24 została podjęta jednogłośnie.

Na zebraniu obecny był mieszkaniec osiedla zainteresowany działaniami na ulicy Żyznej.

Przewodnicząca wyjaśniła, że obecnie przeprowadzane są prace związane z budową oświetlenia ulicy. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Żyzna jest ulicą jednojezdniową w dwóch kierunkach ruchu. Miasto nie wykupiło wszystkich gruntów prywatnych. Została wykupiona tylko część. Rada Osiedla wnioskowała o etapowanie inwestycji przez podzielenie ulicy na 3 odcinki. Dwa razy przygotowywane były projekty przebudowy, które z różnych względów nie zostały zrealizowane. Rada Osiedla wystąpiła
o przygotowanie koncepcji przebudowy ulicy Żyznej aby dokładnie określić, które i ile gruntów należy wykupić, jak ulica ma wyglądać. Koncepcja ta jest dostępna na stronie internetowej Rady Osiedla.

Ad. 6.

 Na tym zabranie zakończono.