PROTOKÓŁ POSIEDZENIA RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE z dnia 13 maja 2024 r.

Nr aktu: 
IV/05/2024
Data posiedzenia: 
niedziela, 16 Czerwiec, 2024

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA
RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE
z dnia 13 maja 2024 r.

 W posiedzeniu udział wzięło 6 członków Rady Osiedla Krzekowo – Bezrzecze wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Joanna Pieciukiewicz, wg następującego porządku obrad:

  1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.

  2. Sprawy bieżące, wniesione i wolne wnioski.

  3. Zakończenie zebrania.

Ad. 1

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla. Na wstępie Przewodnicząca powitała przybyłych gości i radnych. 

Ad. 2

Na zebraniu obecne były Pani Ilona |Milewska i Pani Zuzanna Jeleniewska, Radne Rady Miasta Szczecin.

Przewodnicząca przedstawiła najpilniejsze sprawy do załatwienia na terenie osiedla Krzekowo-Bezrzecze.

Poinformowała, że 23.05.2024 o godz.10:00 odbędzie się odbiór zadania pn.: „Przebudowa drogi ul. Żyznej polegającej na budowie oświetlenia LED”.

Rozpoczęto rozmowy w sprawie budowy zbiornika retencyjnego na Krzekowie. Powstała już koncepcja budowy tego zbiornika. Ze względu na duże koszty Wody Polskie i Miasto muszą podjąć wspólne działania.

Zbiornik p/pożarowy przy ul Modrej. Zbiornik położony jest na działce, na której będzie realizowany projekt SBO.

Rada Osiedla chce ten zbiornik zlikwidować aby na tym miejscu wybudować świetlicę dla Krzekowa-Bezrzecza.

Prośba mieszkańców o pomoc w sprawie uciążliwego ruchu na Zaściankowej.

Ul. Zaściankowa stała się dojazdem do Osiedla Dolina Słońca. Pierwotnie był to przejazd tymczasowy do czasu budowy ulicy Parkowej.

Objęcie ulic Bezrzecza przebudową chodnikową.

Przebudowa drugiej części Wroniej, Żyznej, Żniwnej i Sianokosów.

Omówienie niszczenia rowu melioracyjnego, przez który przejeżdżają ciężkie pojazdy z sąsiedniej budowy.

Ad.3

 

 Na tym zabranie zakończono.