W sprawie zaopiniowania wniosku o dzierżawę gruntu położonego przy ul. Szerokiej 7.

UCHWAŁA Nr 119/24

RADY OSIEDLA KRZEKOWO – BEZRZECZE

z dnia 11.06.2024 r.

W sprawie zaopiniowania wniosku o dzierżawę gruntu położonego przy ul. Szerokiej 7.

Na podstawie §7 ust. 6 ppkt h Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/773/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo – Bezrzecze – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 2876) Rada Osiedla Krzekowo – Bezrzecze uchwala, co następuje:

§ 1

wydaje pozytywną opinię w sprawie dzierżawy gruntu komunalnego stanowiącego działkę
nr 25/14 obręb 2052 o powierzchni 530 m², znajdującego się przy ul. Szerokiej 7.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady.

Nr uchwały: 
119/24
Data uchwały: 
11/06/2024
Kadencja: 
2019-2024