Opinie w sprawie dzierżawy gruntu, prawy bieżące.

Nr aktu: 
VII/10/2019
Data posiedzenia: 
wtorek, 1 Październik, 2019

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA RADY OSIEDLA
KRZEKOWO-BEZRZECZE

z dnia 01.10.2019 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło  12  członków Rady Osiedla Krzekowo – Bezrzecze zgodnie z  listą obecności.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Joanna Pieciukiewicz, wg następującego porządku obrad:

Porządek zebrania:

Porządek posiedzenia:

 1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Osiedla dnia 3 września 2019.
 3. Skrytka pocztowa.
 4. Opinia dotycząca sprzedaży części działki przy ul. Anny Marii.
 5. Wniosek o opinię w sprawie możliwości sprzedaży choinek i fajerwerków przy ul. Łukasińskiego.
 6. Wniosek o opinię w sprawie dzierżawy gruntu przy Rozmarynowej 25.
 7. Wniosek o opinię w sprawie dzierżawy gruntu przy Rozmarynowej 19.
 8. Przedstawienie problemów dotyczących bezpieczeństwa i porządku na osiedlu Krzekowo – Bezrzecze obecnym na zebraniu przedstawicielom Policji.
 9. Wniosek o opinię w sprawie dzierżawy gruntu przy Rozmarynowe15.
 10. Wniosek o opinię w sprawie dzierżawy gruntu przy Podchorążych 8.
 11. Wniosek o opinię w sprawie dzierżawy gruntu przy Podchorążych 4.
 12. Wniosek o opinię w sprawie dzierżawy gruntu przy Podchorążych 6.
 13. Wniosek o opinię w sprawie sprzedaży gruntu przy Modrej.
 14. Pismo z Firmy Gremius do Wydziału Gospodarki Komunalnej.
 15. Projekt inwestycji w ramach pięcioletniego budżetu Rady Osiedla.
 16. Sprawy bieżące, wniesione i wolne wnioski.

 

Ad. 1

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum. Przewodnicząca powitała gości oraz przedstawiła porządek posiedzenia.

Załącznik: lista obecności.

Ad. 2

            Protokół z  zebrania w dniu 03.09.2019 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3

            Przewodnicząca poinformowała zebranych, że skrytka pocztowa, która do tej pory była bezpłatna od roku 2020 będzie płata (90,00 zł rocznie). Podjęto decyzję o podpisaniu umowy z Pocztą Polską. Przewodnicząca zorientuje się jak sprawę załatwić formalnie.

Ad. 4

      Do Rady Osiedla wpłynęło pismo z Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miasta dotyczące wydania opinii w sprawie sprzedaży części działki przy ul. Anny Marii.

Po dyskusji podjęto uchwałę nr 14/19 dotyczącą wydania pozytywnej opinii w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej gruntu gminnego stanowiącego część działki nr 24/22 obręb 2049. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 5

Do Rady Osiedla wpłynęło pismo w sprawie wydania opinii na sprzedaż choinek
i fajerwerków przy ul. Łukasińskiego.

 Podjęto uchwałę nr 15/19 dotyczącą wydania pozytywnej opinii w sprawie dzierżawy działki  na ul. W. Łukasińskiego, zgodnie z załączoną mapką z przeznaczeniem na sprzedaż choinek w terminie od 10.12.2019 r. do 23.12.2019 r. i sprzedaż fajerwerków od dnia 28.12.2019 do dnia 31.12.2019 r.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 6

Do Rady Osiedla wpłynął wniosek o opinię w sprawie dzierżawy gruntu przy
ul. Rozmarynowej 25. Po dyskusji podjęto uchwałę nr 16/19 w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej dzierżawy gruntu położonego przy ul. Rozmarynowej 25, stanowiącej część działki nr 83/6 oraz działki 119 z obrębu 2043, pod warunkiem wyznaczenia pasa  technicznego niezbędnego do obsługi urządzenia melioracyjnego.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.7

Do Rady Osiedla wpłynął wniosek o opinię w sprawie dzierżawy gruntu przy
ul. Rozmarynowej 19. Po dyskusji podjęto uchwałę nr 17/19 w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej dzierżawy gruntu położonego przy ul. Rozmarynowej 19, stanowiącej część działki nr 83/6 z obrębu 2043, pod warunkiem wyznaczenia pasa  technicznego niezbędnego do obsługi urządzenia melioracyjnego.

Uchwała została podjęta jednogłośnie

Ad. 8

Na zebraniu obecni byli przedstawiciele komisariatu Szczecin – Pogodno. Przewodnicząca zgłosiła ukradzione przęsło ze Skweru Misia Wojtka, prosi o patrolowanie Skweru.

Pan Jerzy Nowak zgłasza na „starym” Bezrzeczu okolice ul. Kirasjerów problem
z ruchem i brakiem spowalniaczy. Dzielnicowy potrzebę montażu spowalniaczy zgłaszał już do Wydziału Ruchu Drogowego.

2 października odbędzie się odbiór techniczny ul. Misia Wojtka. Ulica została wybudowana bez progów zwalniających. Rada Osiedla domaga się zainstalowania tam progów w celu uspokojenia ruchu samochodowego. Przewodnicząca zaprasza Policję na godz. 11:00 na ul. Misia Wojtka w celu zapoznania z problemem.

Pani Elwira Kocimska zgłasza na ul. Żniwnej, wjazd z ul. Łukasinskiego ze względu na zaparkowane po obu stronach ulicy auta utrudnione przejście pieszych. Sugeruje ustawienie po jednej stronie jezdni znaku zakazu postoju. Policja wystąpi do Wydziału Ruchu Drogowego w sprawie rozważenia wystąpienia do ZDiTM o postawienie takiego znaku.

Przewodnicząca prosi o przekazywanie informacji jakie działania związane z osiedlem Krzekowo – Bezrzecze podejmuje policja.  

Ad.9

Do Rady Osiedla wpłynął wniosek o opinię w sprawie dzierżawy gruntu przy
ul. Rozmarynowej 15. Po dyskusji podjęto uchwałę nr 18/19 w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej dzierżawy gruntu położonego przy ul. Rozmarynowej 15, stanowiącego część działki nr 83/6 z obrębu 2043, pod warunkiem wyznaczenia pasa  technicznego niezbędnego do obsługi urządzenia melioracyjnego.

Uchwała została podjęta jednogłośnie

Ad. 10

Do Rady Osiedla wpłynął wniosek o opinię w sprawie dzierżawy gruntu przy
ul. Podchorążych 8. Po dyskusji podjęto uchwałę nr 19/19 w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej dzierżawy gruntu położonego przy ul Podchorążych 8, stanowiącego część działki nr 83/6 z obrębu 2043, pod warunkiem wyznaczenia pasa  technicznego niezbędnego do obsługi urządzenia melioracyjnego.

Uchwała została podjęta jednogłośnie

Ad.11

Do Rady Osiedla wpłynął wniosek o opinię w sprawie dzierżawy gruntu przy
ul. Podchorążych 4. Po dyskusji podjęto uchwałę nr 20/19 w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej dzierżawy gruntu położonego przy ul Podchorążych 4, stanowiącego część działki nr 83/6 z obrębu 2043, pod warunkiem wyznaczenia pasa  technicznego niezbędnego do obsługi urządzenia melioracyjnego.

Uchwała została podjęta jednogłośnie

Ad. 12

Do Rady Osiedla wpłynął wniosek o opinię w sprawie dzierżawy gruntu przy
ul. Podchorążych 6. Po dyskusji podjęto uchwałę nr 21/19 w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej dzierżawy gruntu położonego przy ul Podchorążych 6, stanowiącego część działki nr 83/6 z obrębu 2043, pod warunkiem wyznaczenia pasa  technicznego niezbędnego do obsługi urządzenia melioracyjnego.

Uchwała została podjęta jednogłośnie

Ad.13

Do Rady Osiedla wpłynął wniosek o opinię w sprawie wykupienia fragmentu zakopanego rowu przy ul. Modrej w okolicy Czerwonej Torebki. Wizję lokalna przeprowadziła Pani Anna Bury, przedstawicielka ZUK, która zaopiniowała sprawę pozytywnie.

Podjęto uchwałę nr 22/19 dotyczącą wydania pozytywnej opinii w sprawie sprzedaży  w drodze przetargu ograniczonego gruntu stanowiącego część działki nr 21/4 z obrębu 2044 położonego przy ul. Modrej 31, 33.

Uchwała została podjęta 11 głosami za, jedna osoba wstrzymała się.

Ad. 14

Do Rady Osiedla wpłynęło pismo kierowane do Wydziału Gospodarki Komunalnej od Firmy Gremius, zarządcy  nieruchomości położonych przy ul. Żyznęj 44, Bukietowej 1-17 oraz Szerokiej 48. Członkowie wspólnoty skarżą się, że właściciele nieruchomości gruntowych sąsiadujących z wspólnotą nie wywiązują się z obowiązku należytego dbania o swoje nieruchomości czyli utrzymania czystości i porządku. Zarządca prosi o interwencję Wydział Gospodarki Komunalnej. Rada Osiedla wystąpi do WGK z pytaniem jakie kroki zostały podjęte z związku z przedmiotowym pismem.

Ad.15

W czasie pięcioletniej kadencji Rada Osiedla ma do wykorzystania 1 mln zł. Przewodnicząca proponuje aby zastanowić się nad inwestycjami jakie można przeprowadzić na terenie osiedla. Przypomniała, że Pan Jerzy Nowak złożył do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego dwa wnioski. Pierwszy to mini plac zabaw na Bezrzeczu. Drugi wniosek, to inne rozwiązanie ronda i inne włączenie drogi alternatywnej, przez co za parkiem Modra powstanie około 1 ha nieużytku. Na osiedlu najbardziej brakuje terenów rekreacyjnych. Przewodnicząca proponuje aby zostawić rezerwę na zagospodarowanie tego terenu. Graniczy on z osiedlem Klonowica – Zawadzkiego. Były już prowadzone wstępne rozmowy z Radą Osiedla Klonowica – Zawadzkiego, która również jest zainteresowana inwestycją w ten teren.

Inne propozycje inwestycji:

 • przeznaczenie ok. 20 tys. zł na wykonanie nawodnienia trawy na Skwerze Misia Wojtka,
 • zainwestowanie w Skwer np. dosadzenie zieleni od strony południowej, w tym jednego drzewa,
 • przemyślenie odmalowania atrapy pompy, wymiany tablic informacyjnych

Pan Jerzy Nowak proponuje aby starą pompę zakonserwować i zabezpieczyć przed zniszczeniem np. oszklić.

Ad.16

Pan Jan Tarasewicz zgłasza przy ul. Szerokiej 4 – na terenie miejskim nieprzycinane, uschnięte drzewa, opadające na chodnik. Przewodnicząca prosi Pana Adriana Włodarczyka o zrobienie zdjęć przedmiotowego miejsca i przesłanie na maila Rady Osiedla aby móc przekierować sprawę dalej, zgodnie z kompetencjami.

Przewodnicząca poinformowała zebranych, że uchwałą Rady Miasta środki na zwiększenie częstotliwości linii autobusu nr 86 zostały już przekazane do Wydziału Gospodarki Komunalnej. Sprawą zajął się Pan Radny Jaskulski. Od listopada autobus linii 86 ma mieć zwiększoną częstotliwość.

 

Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała: Jolanta Paszkowska

ZałącznikRozmiar
PDF icon Posiedzenie Rady Osiedla 2019-10-01.pdf153.53 KB