PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO POSIEDZENIA RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE z dnia 28.06.022 r.

Nr aktu: 
VIII/06/2022
Data posiedzenia: 
wtorek, 28 Czerwiec, 2022

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO POSIEDZENIA

RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE

z dnia 28.06.022 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło 8 członków Rady Osiedla Krzekowo – Bezrzecze wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Joanna Pieciukiewicz, wg następującego porządku obrad:

  1. Powitanie gości i radnych.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Osiedla z dnia 14.06.2022.
  3. Wystąpienie Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Szczecin.
  4. Organizacja festynu.
  5. Opinia w sprawie dzierżawy gruntu.
  6. Zakończenie zebrania.

 

Ad. 1

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum. Na wstępie Przewodnicząca powitała przybyłych gości i radnych.

 

Ad. 2

Protokół z posiedzenia Rady Osiedla z dnia 14.06.2022 r. został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad.3

Zebranie zostało zorganizowane na prośbę Pana Mirosława Pieczykolana, zastępcy dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Szczecin.

Głos zabrał Dyrektor Pieczykolan.

Przedstawił jakie działania prowadzi miasto aby w przyszłości uniknąć sytuacji z 30.06-01.07.2021.

Obecnie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opracowuje koncepcję zagospodarowania wód opadowych zlewni rzeki Bukowa. Prawo Wodne mówi, że Wody Polskie zapewniają w zakresie swoich właściwości ochronę ludności i mienia przed powodzią wywołaną przez wody publiczne, stanowiące własność skarbu Państwa. Głównym zagrożeniem Krzekowa – Bezrzecza jest rzeka Bukowa. W kompetencjach Wód Polskich jest pomoc osobom zamieszkującym w terenie zagrożonym.

Obecnie Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności prowadzi rozmowy z Wodami Polskimi na temat zabezpieczenia przed kolejną powodzią. 

WZKiOL chce na terenach zagrożonych zmagazynować worki z piaskiem, łopaty, taczki aby mieszkańcy w chwili zagrożenia mogli sami podjąć działania.

Przewodnicząca Rady prosi aby przygotować ulotki edukujące, przypominające jak się zachować w sytuacjach kryzysowych, jak reagować w sytuacji zagrożenia powodziowego. Rada Osiedla podejmie działania wśród mieszkańców.

Szczecin leży w  bliskości wielu elektrowni jądrowych. W tych elektrowniach jest wiele awarii, o których się nie mówi. W składnicy rezerw materiałowych są tabletki z jodem potasu. Obecnie opracowywane są procedury podawania tych tabletek dla osób do 60 roku życia. WZKiOL widzi rolę Rad Osiedla w zakresie dystrybucji tabletek jodku potasu (płyn Lugola).

Ad.4

Rada Osiedla planuje 3 września 2022 roku zorganizować Festyn osiedlowy.

Podjęto uchwałę nr 62/22 dotyczącą organizacji Festynu „Pożegnanie lata 2022” na Osiedlu Krzekowo – Bezrzecze w dniu 3 września 2022 r. w godzinach od 11:00 do 16:00 na Skwerze „Misia Wojtka” w Szczecinie przy ul. Misia Wojtka.

Rada Osiedla Krzekowo – Bezrzecze wystąpi z wnioskiem do Wydziału Gospodarki Komunalnej o środki finansowe w wysokości 7 000,00 zł, konieczne do organizacji festynu.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Skarbnik Rady Pani Lilianna Gnoińska przedstawiła oferty firm eventowych, które miałyby poprowadzić festyn.

Wydatki dotyczące organizacji festynu:

1 200,00 zł – upominki, nagrody dla dzieci

500,00 zł – zakup słodyczy

500,00 zł - wydruk plakatów

150,00 zł – paliwo

4 500,00 zł – prowadzenie festynu

 

Ad.5

Do Rady Osiedla wpłynął wniosek mieszkańca ulicy Szerokiej o wydanie opinii w sprawie dzierżawy  pasa zieleni.

Podjęto uchwałę nr 61/22 dotyczącą wydania  pozytywnej opinii dzierżawy gruntu (pasa zieleni) znajdującego się przed domem przy ul. Szerokiej 37 w Szczecinie.

Uchwała nr 61/22 została podjęta jednogłośnie.

 

Ad.6

 

Na tym zebranie zakończono.

 

Protokołowała: Jolanta Paszkowska