Protokół posiedzenia

Nr aktu: 
-
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 7 Styczeń, 2019

POSIEDZENIE RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE

z dnia 07.01.2019 r.

 

Porządek posiedzenia:

 

 1. Powitanie gości, radnych
 2. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich posiedzeń
 3. Sprawa Państwa Feszczenko
 4. Pomoc administracyjna w Radzie Osiedla
 5. Opinie dot. wniosków z UM
 6. Skwer Misia Wojtka – informacje bieżące
 7. Przepełnione autobusy nr 86
 8. Plan rewitalizacji osiedla

Ad. 1

Przewodnicząca powitała gości, radnych, stwierdziła prawomocność posiedzenia oraz przedstawiła porządek posiedzenia.

Załącznik : lista obecności.

Wszyscy „za”, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był „przeciw”.

Ad. 2

Zatwierdzenie protokołów z poprzednich posiedzeń.

Protokół z listopada: Wszyscy „za”, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był „przeciw”.

 Protokół z grudnia:  8 osób było „za”, jedna osoba się wstrzymała, nikt nie był „przeciw”.

 

Ad. 3

Ze względu na brak możliwości realizacji uchwały nr 100/18 Radni muszą ją anulować. Mimo to będą wspierać mieszkańców w załatwieniu budowy wjazdu przez ZDiTM na ich posesję Szeroka 58A.

Ad. 4

Ida Miszkin postanowiła zrezygnować z dłuższej pracy w Radzie Osiedla. Dopóki radni nie znajdą zastępstwa w miesiącu styczniu postanowili przedłużyć współpracę, od 15.01 do 30.01.

Wszyscy „za”, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był „przeciw”.

Ad. 5

Opinie na wniosek UM:

 1. wykup przy ul. Łukasińskiego części działki nr 5/18 o użytku „dr” w obr. 2055 (więcej informacji w poprzednim protokole). Sprawdzono, że wykup powiększy 2 działki (5/60 i 5/61), których właścicielem jest ta sama osoba. Wykup nie będzie kolidował z innymi działkami i z funkcją drogową działki 5/18.

               Wszyscy „za”, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był „przeciw”.

Uwaga: Do posiedzenia w tym momencie dołączyła Elwira Kocimska.

 

 1. Mieszkaniec chciałby wydzierżawić działkę nr 25/13 obręb 2052, ul. Szeroka 8 i 8A – teren ten biegnie pomiędzy domem, a planowaną ulicą Sosabowskiego. Warunkiem zgody będzie upewnienie się, że dzierżawa nie będzie kolidowała z budową ulicy Sosabowskiego – tzw. „Nowoszerokiej”. Należałoby również rozważyć, czy w tym miejscu nie jest planowane zagospodarowanie terenu zielonego, w celu poprawy bezpieczeństwa oraz w pewnym stopniu wygłuszenia ruchu drogowego. Przed podjęciem decyzji musimy się bardziej zorientować w tej sprawie.
 2. Do Rady Osiedla wpłynęła prośba o zaopiniowanie wykupu części działki nr 21/4 obr. 2044 przy ul. Modrej, która jest rowem melioracyjnym.  Rów ten jest we wcześniejszym fragmencie zaśmiecony. Należy napisać pismo do Zakładu Usług Komunalnych z prośbą o sprawdzenie drożności rowu oraz wysprzątanie go. Na odcinku przyległym do posesji Modra 31 rów ten jest zasypany, utwardzony i użytkowany jako parking. Rada uważa, że wszystkie rowy melioracyjne powinny być drożne i stanowić element systemu odwadniania i retencji dla wód opadowych, gdyż tereny te są zagrożone podmakaniem.

               Nikt nie był „za” wykupem, nikt się nie wstrzymał, wszyscy byli „przeciw”.

 

Ad. 6

W tym tygodniu rozpoczną się prace związane z budową skweru Misia Wojtka. Radni chcą przekazać niewykorzystane środki z WIRO 2017 oraz WIRO 2018 na drugi etap budowy, oprócz wcześniej przesuniętych 70 tysięcy złotych na świetlne (LED) oznakowanie przejść dla pieszych wokół ronda Ks. Prymy.

wszyscy „za”, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był „przeciw”.

Ad. 7

Przepełnione autobusy nr 86 na ulicy Łukasińskiego. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego na wniosek mieszkańców przeprowadził monitoring napełnienia pojazdów i potwierdził jego wysoki poziom. Postara się we własnym zakresie poprawić sytuację.

Ad. 8

Mieszkaniec Bezrzecza (z doświadczeniem urbanistyczno-architektonicznym) zaproponował pomoc przy tworzeniu planu rewitalizacji osiedla Krzekowo-Bezrzecze, który będzie wieloletnią inwestycją w poprawę infrastruktury urbanistycznej i komunikacyjnej.

Zwrócił również uwagę na zwiększające się w ostatnich latach natężenie ruchu drogowego w obrębie naszego osiedla, a wynikające z rozbudowy mieszkaniowej w gminie Dobra. Dodatkowa okoliczność, która istotnie zwiększy natężenie ww. ruchu to przyszłościowa budowa drogi szybkiej przez gminy ościenne, tzw. Zachodniej obwodnicy Szczecina i jej włączenie w układ komunikacyjny miasta na wysokości Bezrzecza i Krzekowa za pomocą tzw. „drogi alternatywnej”.

Prosi on o spotkanie z projektantem „drogi alternatywnej”, aby poznać stan prac projektowych oraz wyrazić swoje przemyślenia, obawy i pomysły w konfrontacji z przemyśleniami innych mieszkańców osiedla. Wszyscy Radni za zorganizowaniem takiego spotkania.

 

Sporządziła: Ida Miszkin

ZałącznikRozmiar
PDF icon Posiedzenie Rady Osiedla 2019-01-07.pdf285.02 KB