Protokół posiedzenia

Nr aktu: 
-
Data posiedzenia: 
wtorek, 5 luty, 2019

POSIEDZENIE RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE

z dnia 05.02.2019 r.

 

Porządek posiedzenia:

 

 1. Powitanie gości, radnych.
 2. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich posiedzeń.
 3. Podjęcie uchwały dotyczącej zatrudnienia pracownika administracyjnego.
 4. Sprawozdanie finansowe Rady Osiedla za 2018 rok.
 5. Dzierżawa gruntu przy ul. Koralowej 7D.
 6. Dzierżawa gruntu przy ul. Szerokiej.
 7. Korekta uchwały dot. wydatkowania środków Rady Osiedla.
 8. Pismo ze ZBiLK w sprawie terenu przy ul. Grenadierów
 9. Nadanie imienia SP 48.
 10. Remont wiaty na ul. Łukasińskiego
 11. Informacja dot. ul. Janka Muzykanta.
 12. Koncepcja przebudowy ul. Żyznej.

Ad. 1

Przewodnicząca powitała gości, radnych, stwierdziła prawomocność posiedzenia oraz przedstawiła porządek posiedzenia.

Załącznik: lista obecności.

Wszyscy „za”, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był „przeciw”.

Ad. 2

            Protokół z  zebrania w dniu 07.01.2019 r. zostanie przyjęty po wprowadzeniu drobnych uwag radnych.

Ad. 3

            Podjęto uchwałę w sprawie zatrudnienia na umowę-zlecenie pracownika do obsługi administracyjno-biurowej Zarządu i Rady Osiedla Krzekowo-Bezrzecze w okresie od 11.02.2019 r. do 30.06.2019r.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodnicząca poinformowała zebranych o zmianie dni posiedzeń Rady i Zarządu, które będą odbywały się w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca.

Ad. 4

Skarbik Rady Osiedla zapoznała zebranych ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego za 2018 rok.

Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Rady Osiedla Krzekowo – Bezrzecze za 2018 rok.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 5

            Do Rady Osiedla wpłynął wniosek o opinię w sprawie dzierżawy gruntu przy
ul. Koralowej 7D. Z uwagi na wątpliwości radnych wniosek pozostaje do rozpoznania na kolejnym zebraniu Rady Osiedla.

Ad. 6

            Do Rady Osiedla wpłynął wniosek dotyczący wydania opinii w sprawie dzierżawy gruntu położonego przy ul. Szerokiej. Przewodnicząca zapoznała się z terenem. Po dyskusji podjęto uchwałę dotyczącą wydania pozytywnej opinii w sprawie  dzierżawy działki nr 25/13 obręb 2052 o powierzchni 0,1498 ha na okres do 3 lat pod warunkiem, że dzierżawa nie będzie kolidowała z budową ulicy Sosabowskiego (tzw. Nowoszeroka).

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.7

Ze względu na kończącą się kadencję Rady Osiedla środki z WIRO 2017-2018
w wysokości 225 685,00 zł pozostające w dyspozycji Rady postanowiono przekazać  do Zakładu Usług Komunalnych na realizację II etapu Budowy Skweru Misia Wojtka. Podjęto uchwałę dotyczącą przekazania t środków w wysokości 225 685,00 zł do dyspozycji Zakładu Usług Komunalnych na realizację II etapu Budowy Skweru Misia Wojtka.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 8

Przewodnicząca zapoznała zebranych z pismem Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych dotyczącym terenu przy ul. Grenadierów, działka nr 77/6 obręb 2043. Umowa dzierżawy przedmiotowego terenu nie zostanie przedłużona, a teren zgodnie z uchwałą Rady Osiedla Krzekowo – Bezrzecze zostanie zagospodarowany jako ogólnodostępny teren rekreacyjny.

Ad.9

Przewodnicząca zapoznała zebranych z pismem z Instytutu Pamięci Narodowej
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 48.

Ad. 10

Działkowcy wystąpili do Rady Osiedla z prośbą o interwencję w sprawie
ul. Łukasińskiego. Rada Osiedla wystosuje pismo popierające wniosek mieszkańców
o remont wiaty na przystanku Łukasińskiego Ogrody i wyznaczenie przejścia dla pieszych oraz zamontowanie wiat autobusowych na ul. Szerokiej na przystanku autobusu linii 60 w kierunku ul. Krakowskiej i linii 75 w kierunku Dworca Głównego PKP.

Ad.11

Przewodnicząca poinformowała zebranych o prośbie, jaka wpłynęła do Rady Osiedla od Marbud Invest Sp.j. w sprawie złej nawierzchni jezdni i poboczy ul. Janka Muzykanta
oraz korespondencji z ZDiTM w tej sprawie.

W trakcie podjęto dyskusję dotyczącą źle skoordynowanego rozkładu jazdy autobusów na odcinku od Zakładów Piekarniczych do Wernyhory.

Ad. 12

Omówiono projekt remontu ul. Żyznej. Rada Osiedla negatywnie opiniuje koncepcję przebiegu ul. Żyznej wg planu przesłanego z ZDiTM. Zdecydowanie stoi na stanowisku, aby  ul. Żyzna została wybudowana zgodnie z Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego: Krzekowo-Żyzna-Szeroka oraz Krzekowo-Inspektowa.

Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała Jolanta Paszkowska

ZałącznikRozmiar
PDF icon Posiedzenie Rady Osiedla 2019-02-05.pdf84.28 KB