PROTOKÓŁ POSIEDZENIA RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE z 09,11,2021

Nr aktu: 
11/21
Data posiedzenia: 
wtorek, 9 Listopad, 2021

POSIEDZENIE RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE

z dnia 9 listopada 2021 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło 6 członków Rady Osiedla Krzekowo – Bezrzecze wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1  do niniejszego protokołu oraz 2 członków online.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Joanna Pieciukiewicz, wg następującego porządku obrad:

  1. Powitanie radnych.
  2. Budowa skweru „Zdrowe Bezrzecze”.
  3. Odpowiedź na petycję.
  4. Ulica Żyzna.
  5. Opinie Rady Osiedla.
  6. Zakończenie zebrania.

Ad. 1

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum. Powitanie przybyłego na zebranie gościa – mieszkańca Krzekowa, Pana Zbigniewa Sembatego, Przewodniczącego Stowarzyszenia Wojskiego.

Ad. 2

            Przewodnicząca poinformowała zebranych o trwającej budowie skweru „Zdrowe Bezrzecze” przy ul. Grenadierów (projekt wygrany w SBO 2020). Pan Jerzy Nowak szczegółowo przedstawił przebieg prac. Cały teren jest już wyznaczony krawężnikiem, trwają nasadzenia, przywieziono 8 głazów, które mają otaczać piaskownicę, zamówiony jest już sprzęt, który ma dotrzeć w połowie listopada. Inwestycja nie jest zagrożona.

Ad.3

            Przewodnicząca poinformowała, że do Rady Osiedla wpłynęło zawiadomienie
o sposobie załatwienia petycji złożonej przez mieszkańców Krzekowa i Bezrzecza,  dotyczącej podjęcia pilnych, systemowych działań celem zmniejszenia ryzyka kolejnych powodzi i podtopień na terenie Krzekowa i Bezrzecza. Korespondencja zostanie przekazana wszystkim członkom Rady do zapoznania się.

Ad. 4

            Głos zabrał Pan Zbigniew Sembaty. Poinformował o odbytym wraz z Panem Markiem Makarewiczem Radnym Rady Osiedla spotkaniu z Panem Krzysztofem Bujakiem, przedstawicielem referatu ds. organizacji ruchu Wydziału Gospodarki Komunalnej UM w sprawie ulicy Żyznej.  Stowarzyszenie Wojskiego domaga się spowolnienia ruchu pojazdów oraz oświetlenia ulicy Żyznej na odcinku od ul. Inspektowej do ulicy Żniwnej.

Przewodnicząca omówiła kolejne działania Rady Osiedla Krzekowo – Bezrzecze w sprawie ulicy Żniwnej, Misia Wojtka i Drozdowej. Podjęto dyskusję w tej sprawie.

Zdecydowano o wystąpieniu przez Radę Osiedla  do przewodniczącego komisji ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa przy Radzie Miasta Szczecin z wnioskiem o wpisanie w porządek obrad komisji modernizację ul. Żyznej. Komisje są otwarte dla mieszkańców. Mieszkańcy osiedla są chętni do przedstawienia swojej koncepcji budowy ulicy Żyznej. Jeżeli spotkanie nie przyniesie pozytywnego skutku to mieszkańcy wspólnie mogą złożyć projekt uchwały do Rady Miasta, dotyczący ujęcia w budżecie miasta projektu i budowy ul. Żyznej.  Żeby złożyć projekt takiej uchwały musi go podpisać 500 mieszkańców.

Pan Zbigniew Sembaty zgłasza problem rowu przy ulicy Szlacheckiej na skrzyżowaniu z ul. Wojskiego. W sytuacji niedrożności rowu dochodzi do zalania innych, pobliskich ulic. Gość zebrania zwraca również uwagę na konieczność przycięcia wierzb przy ul. Żyznej.

Ad. 5

Do Rady Osiedla wpłynęło pismo dotyczące zaopiniowania projektu chodników przy ul. Rozmarynowej (projekt z Budżetu Obywatelskiego). Przewodnicząca przekazała projekt do zaopiniowania Panu Jerzemu Nowakowi.

Do Rady Osiedla wpłynęło pismo z prośbą o wydanie opinii odnośnie sprzedaży choinek przy ul. Łukasińskiego.

Podjęto uchwałę numer 44/21 w sprawie wydania pozytywnej opinii dla ustawienia punktu sprzedaży choinek w terminie od 08.12.2021 do 24.12.2021 zgodnie z załączoną mapą. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Ad.6

            Na tym zebranie zakończono.

 

Protokołowała: Jolanta Paszkowska