PROTOKÓŁ POSIEDZENIA RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE z dnia 01.03.2022 r.

Nr aktu: 
III/03/2022
Data posiedzenia: 
wtorek, 1 Marzec, 2022

POSIEDZENIE RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE

z dnia 01.03.2022 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło 8 członków Rady Osiedla Krzekowo – Bezrzecze wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Joanna Pieciukiewicz, wg następującego porządku obrad:

1.Powitanie radnych.

2.Wniosek dotyczący nadania nazw ulic.

3.Ulica Anny Marii.

4.Sprawy bieżące.

5.Zakończenie zebrania.

Ad. 1

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum.

Ad. 2

Przewodnicząca przedstawiła zebranym wniosek mieszkanki osiedla dotyczący nadania nazw ulicom położonym na działkach nr 18/4, 18/5 i 18/15 a obrębu ewidencyjnego 2051.

Podjęto uchwałę nr 52/22 dotyczącą wydania pozytywnej opinii dla wniosku
o nadanie nazwy urzędowej „ulica Sielankowa” działki nr 18/4 i 18/15.

Uchwała został podjęta jednogłośnie.

Podjęto uchwałę nr 53/22 dotyczącą wydania pozytywnej opinii dla wniosku o nadanie nazwy urzędowej „ulica Ptasia” działki nr 18/5.

Uchwała został podjęta jednogłośnie.

Ad.3

Przewodnicząca zapoznała zebranych z pismem od mieszkanki osiedla. W piśmie mieszkanka  zwraca się do Rady Osiedla Krzekowo-Bezrzecze z prośbą o podjęcie działań zmierzających do utwardzenia drogi gruntowej stanowiącej ulicę Anny Marii.

Ad.4

W nawiązaniu do wydania negatywnej opinii dla wniosku Rady Osiedla na wykonanie projektu i realizację budowy chodnika na ulicy Żniwnej, na odcinku od ulicy Łukasińskiego do ulicy Świtezianki Przewodnicząca wystąpiła do Wydziału Gospodarki Komunalnej
z prośbą o znalezienie innego rozwiązania. W odpowiedzi wpłynęło pismo dotyczące zastosowania rozwiązań doraźnych, z którym Przewodnicząca zapoznała zebranych.

Ad.5

Przewodnicząca poinformowała zebranych, że 7 marca o godzinie 10:00 na ul. Żyznej odbędzie się wyjazdowa Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności.

W trakcie zebrania prowadzono akcje pomocowa dla  kobiet z Ukrainy przebywających czasowo w Hotelu Jantar,

 Ad. 6

Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała: Jolanta Paszkowska