PROTOKÓŁ POSIEDZENIA RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE z dnia 02.08.022 r.

Nr aktu: 
X/08/2022
Data posiedzenia: 
wtorek, 2 Sierpień, 2022

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA

RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE

z dnia 02.08.022 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło 8 członków Rady Osiedla Krzekowo – Bezrzecze wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Joanna Pieciukiewicz, wg następującego porządku obrad:

1.Powitanie radnych.

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Osiedla z dnia 12.07.2022.
 2. Opinia w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.
 3. Projekt SBO.
 4. Opinia dotycząca dzierżawy gruntu.
 5. Organizacja festynu.
 6. Zakończenie zebrania.

Ad. 1

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum. Na wstępie Przewodnicząca powitała przybyłych radnych.

Ad. 2

Protokół z posiedzenia Rady Osiedla z dnia 12.07.2022 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3

Skarbnik Rady Pani Lilianna Gnoińska zapoznała zebranych z treścią przygotowanego sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022.

Podjęto uchwałę nr 63/22 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.

Uchwała nr 63/22 została podjęta jednogłośnie.

Ad.4

Głos zabrał radny Jerzy Nowak, który złożył do SBO wniosek o zagospodarowanie terenu przy basenie p/pożarowym.

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami wydał negatywną opinię dla tego projektu.

W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego. Radny Nowak jako wnioskodawca i członek Rady Osiedla przedstawił swoją opinię.

Rada Osiedla uważa przedmiotowy teren za bardzo wartościowy, który powinien być przeznaczony na cel publiczny. Jest przeciwna komercjalizacji tego terenu.

Zaproponowano aby projekt przenieść na teren parku aby podnieść jego jakość. Projekt z możliwością realizacji na działce parkowej został cofnięty do ponownego rozpatrzenia.

Ad.5

Do Rady Osiedla wpłynęło pismo dotyczące wydania opinii w sprawie dzierżawy działki przy ul. Żyznej na poprawę warunków zagospodarowania terenu.

Podjęto uchwałę nr 64/22 dotyczącą wydania pozytywnej opinii dla dzierżawy części działki o numerze 1/5 położonej przy ul. Żniwnej w Szczecinie w obrębie 2054, zgodnie z załączoną mapą.

Uchwała nr 64/22 została podjęta jednogłośnie.

Ad.6

Skarbnik Rady, Pani Lilianna Gnoińska przedstawiła oferty firm, które miałyby poprowadzić festyn.

Pierwsza, firma BONO wyceniła swoje usługi na 6 800,00 zł.

Firma Target złożyła ofertę z wyceną 4 800,00 zł.

W skład oferty wchodzą:

 1. zjeżdżalnia dmuchana,
 2. brokatowe tatuaże,
 3. zaplatanie warkoczyków u dzieci,
 4. modelowanie balonów przez 1 godzinę w miejsce obsługi animacyjnej,
 5. wata cukrowa i popcorn bez ograniczeń,
 6. nagłośnienie,
 7. obsługa animatorska,
 8. transport z Biura Rady przy ul. Klonowica na skwer dystrybutora do wody z pojemnikami z wodą, namiotu, parasola i składanych krzeseł (i odwiezienie).

Podjęto uchwałę nr 65/22 dotyczącą wyboru firmy Target spośród złożonych dwóch niżej wymienionych ofert na prowadzenie w dniu 3 września 2022 r. festynu „Pożegnanie lata 2022”.

Firma BONO S.C. - ul. Koralowa 23 w Szczecinie złożyła ofertę na 6 800,00 zł.

Firma Target - ul. Romera 14 w Szczecinie złożyła ofertę na 4 800,00 zł.

Uchwała nr 65/22 została wybrana jednogłośnie.

Ad. 7

Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała:

Jolanta Paszkowska