PROTOKÓŁ POSIEDZENIA RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE z dnia 07.01.2020 r.

Nr aktu: 
I/01/2020
Data posiedzenia: 
wtorek, 7 Styczeń, 2020

PROTOKÓŁ POSIEDZENIARADY OSIEDLA
KRZEKOWO-BEZRZECZE

z dnia 07.01.2020 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło  8  członków Rady Osiedla Krzekowo – Bezrzecze zgodnie z  listą obecności.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Joanna Pieciukiewicz, wg następującego porządku obrad:

Porządek posiedzenia:

 

  1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Osiedla z dnia 3 grudnia 2020r.
  3. Szczeciński Budżet Obywatelski 2020.
  4. Spotkanie z Prezydentem.
  5. Plan finansowy Rady Osiedla na 2020 rok.
  6. Zatrudnienie na umowę zlecenie.
  7. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na osiedlu.
  8. Wydanie opinii dla projektu inwestycji.
  9. Sprawy bieżące, wniesione i wolne wnioski.
  10. Zakończenie zebrania.

 

Ad. 1

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum.Przewodnicząca powitała gości oraz przedstawiła porządek posiedzenia.

Załącznik: lista obecności.

 

Ad. 2

            Protokół z  zebrania w dniu 03.12.2019 r. został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 3

            Przewodnicząca poinformowała zebranych, że projekt złożony przez Pana Jerzego Nowaka „PLAC ZABAW, SIŁOWNIA POD CHMURKĄ – ZDROWE BEZRZECZE”
w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim 2020 został przyjęty około 750 głosami
i zostanie zrealizowany.

 

Ad. 4

            Przewodnicząca wraz z Panem Jerzym Nowakiem odbyli spotkanie z Prezydentem Michałem Przepierą. Na zebraniu obecny był Prezes Tramwajów Szczecińskich, który ze strony Miasta odpowiedzialny jest za inwestycję przebiegającą od Alei Wojska Polskiego do rond na Bezrzeczu. Pan Jerzy Nowak przekazał Prezydentowi projekt alternatywnego rozwiązania komunikacyjnego uwzględniającego ochronę przestrzeni publicznych naszego osiedla.

 

Ad. 5

            Pani Lilianna Gnoińska skarbnik Rady Osiedla  przedstawiła przygotowany plan rzeczowo - finansowy Rady Osiedla na 2020 rok.

Przewodnicząca zaproponowała aby w 2020 roku nie finansować druku gazetki z budżetu Rady Osiedla. Proponuje zdobycie środkówod sponsorów w zamian za reklamę w gazetce.

Planuje też zmianę miejsca organizacji spotkania wigilijnego.

Pan Jerzy Nowak sugeruje abyzarezerwować środki na wydrukowanie mapy osiedla Krzekowo – Bezrzecze.

Podjęto uchwałę Nr 31/20 dotyczącą przyjęcia planu rzeczowo - finansowego Rady Osiedla Krzekowo – Bezrzecze na 2020 rok.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Ad. 6

Podjęto uchwałę Nr 32/20 w sprawie zatrudnienia na umowę - zlecenie pracownika administracyjnego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Ad.7

 Na zebraniu obecny był dzielnicowy Policji, który poinformował zebranych, iż napisał wystąpienie do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w sprawie nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego przez użytkowników drogi poprzez jeżdżenie pod prąd ulicą Żyzną i przekraczanie dozwolonej prędkości na ul. Kirasjerów. Dzielnicowy zaproponował dialog z Miastem i inżynierią ruchu. Zapoznał zebranych z odpowiedzią
z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej. 

W sprawie progów zwalniających i spowolnienia ruchu na ul. Kirasjerów Wydziału Ruchu Drogowego przesłał pismo do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w celu rozpatrzenia według kompetencji. W odpowiedzi Wydział Gospodarki Komunalnej Referat ds. Organizacji Ruchu odpisał do Komisariatu Szczecin Pogodno informując, że w I półroczu bieżącego roku zostanie przeanalizowana możliwość zastosowania rozwiązań z zakresu inżynierii ruchu drogowego.

 

Ad. 8

Do Rady wpłynęła prośbao zaopiniowanie projektu „Zagospodarowanie terenu w ciągu ul. Łukasińskiego w rejonie przystanku "Ogrody Działkowe" w Szczecinie.”

Podjęto uchwałę Nr 33/20 dotyczącą wydania pozytywnej opinii dla projektu inwestycji „Zagospodarowanie terenu w ciągu ul. Łukasińskiego w rejonie przystanku „Ogrody Działkowe” w Szczecinie”.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.9

Przewodnicząca poinformowała zebranych, że Rada Osiedla zobowiązana jest do skonsultowania podjętej w dniu 3 grudnia 2019 r. uchwały nr 30/19w sprawie przeznaczenia środków, które Rada Osiedla posiada w ramach 5 letniego budżetu. W związku z powyższym Rada Osiedla powinna zorganizować konsultacje społeczne w tej sprawie.

 

Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała Jolanta Paszkowska