PROTOKÓŁ POSIEDZENIA RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE z dnia 08.02 2022 r.

Nr aktu: 
II/02/2022
Data posiedzenia: 
wtorek, 8 luty, 2022

POSIEDZENIE RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE

z dnia 08.02 2022 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło 6 członków Rady Osiedla Krzekowo – Bezrzecze wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Joanna Pieciukiewicz, wg następującego porządku obrad:

 

1.Powitanie radnych.

2.Realizacja inwestycji Rady Osiedla.

3.Ulica Żyzna.

4.Ulica Kirasjerów.

5.Rondo Kresowian.

6.Wydatki inwestycyjne Rady Osiedla.

7.Sprawy bieżące, wniesione i wolne wnioski.

8.Zakończenie zebrania.

 

Ad. 1

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum.

 

Ad. 2

Przewodnicząca poinformowała zebranych, że ZDiTM wydał opinie w sprawie złożonych przez Radę Osiedla uchwał dotyczących dwóch zadań finansowanych z Budżetu Osiedla. Pozytywnie zaopiniowano budowę oświetlenia przy ul. Wroniej. Koszt inwestycji to około 250 tysięcy i tyle Rada Osiedla musi zabezpieczyć.

Wykonanie projektu i realizacja budowy chodnika na ulicy Żniwnej, na odcinku od ulicy Łukasińskiego do ulicy Świtezianki zostały zaopiniowana negatywnie. W ocenie ZDiTM celowa jest kompleksowa przebudowa ulicy. W ciągu ulicy Żniwnej brak jest kanalizacji deszczowej a jezdnia nie posiada jednolitego pochylenia poprzecznego. Wykonanie chodnika i ograniczenie jednej krawędzi jezdni krawężnikiem zburzy spływ wód opadowych i roztopowych. Doprowadzi to do powstawania zastoisk i degradacji nawierzchni.

W związku z tym Przewodnicząca wystąpiła do Wydziału Gospodarki Komunalnej z prośbą o znalezienie innego rozwiązania np. wydzielenie namalowanego pasa dla pieszych, postawienie słupków oddzielających pieszych od samochodów, zakaz parkowania chociaż po jednej stronie lub inny w celu poprawy bezpieczeństwa

 

Ad.3

W dalszym ciągu nieznany jest termin spotkania Komisji Bezpieczeństwa poświęcony ulicy Żyznej. Spotkanie będzie w terenie, prawdopodobnie na Skwerze Misia Wojtka.

 

Ad.4

Przewodnicząca poinformowała zebranych, że została poproszona przez dziennikarza Radia Szczecin o udzielenie informacji w sprawie ulicy Kirasjerów. W celu poprawy bezpieczeństwa na tej ulicy zostały postawione słupki i progi. Niestety osiągnięto odwrotny skutek. Zmotoryzowani użytkownicy ulicy omijają te progi stwarzając wielkie zagrożenie dla pieszych.

 

Ad.5

Na poprzednim zebraniu Rada Osiedla podjęła uchwałę dotyczącą wydania pozytywnej opinii dla wniosku członka Rady Osiedla o nadanie nazwy urzędowej „Rondo Kresowian” dla ronda położonego pomiędzy ulicami Szeroka, Modra i Szafera. 

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta do opinii Rady Osiedla musi zostać złożony wniosek o nadanie nazwy ronda. Taki wniosek złoży Przewodnicząca w imieniu Rady Osiedla.

 

 Ad. 6

Radzie Osiedla pozostało 490 tysięcy na wydatki inwestycyjne. Przewodnicząca proponuje rozejrzeć się aby wybrać miejsce, które potrzebuje np. remontu chodnika lub innej inwestycji.

 

Ad.7

Przewodnicząca poinformowała zebranych, że Gmina Dobra ogłosiła przetarg na przebudowę ulicy Koralowej i Górnej.

Ogłoszono również przetarg na projekt obwodnicy Mierzyna.

Została wyłoniona firma, która projektuje ścieżkę na ul. Szerokiej.

 

Ad.8

 

Na tym zebranie zakończono.

 

Protokołowała: Jolanta Paszkowska