PROTOKÓŁ POSIEDZENIA RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE z dnia 08.03 2022 r.

Nr aktu: 
IV/03/2022
Data posiedzenia: 
wtorek, 8 Marzec, 2022

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA

RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE

z dnia 08.03 2022 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło 8 członków Rady Osiedla Krzekowo – Bezrzecze wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Joanna Pieciukiewicz, wg następującego porządku obrad:

 

1. Powitanie radnych.

2. Parkowanie przy ul. Szerokiej.

3. Uchodźcy z Ukrainy.

4. Opinia o działkach gminnych położonych przy ul. Szerokiej.

5. Opinia dotycząca dzierżawy gruntu położonego przy ul. Modrej.

6. Ulica Środkowa.

7. Wyjazdowe spotkanie Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i

6. Zakończenie zebrania.

Ad. 1

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum.

Ad. 2

Na zebraniu obecny był z-ca Komendanta Straży Miejskiej Pan Marek Sateja. Omówiono problem parkowania przy ulicy Szerokiej. Przy wjeździe w tę ulicę z Ronda im. Księdza Piotra ustawiony jest znak B-35 „zakaz postoju”. Przewodnicząca podkreśla,
że przedmiotowy obszar obecnie objęty jest projektowaniem. Trwają prace dotyczące zagospodarowania.

Głos zabrał przedstawiciel Straży Miejskiej. Wyjaśnił, że do Straży Miejskiej wpłynęły pisma z Wydziału Ochrony Środowiska informujące o niszczeniu terenu objętego strefą ochrony konserwatorskiej przez niewłaściwie parkujące samochody. W związku
z powyższym Straż Miejska podjęła działania na tym terenie.

Mieszkańcy osiedla skarżą się na brak miejsc postojowych. Przygotowali petycję popartą wieloma podpisami o umieszczenie pod znakiem B-35 tabliczki informującej, że zakaz postoju nie dotyczy pobocza, która zostanie złożona do Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Ad.3

Przewodnicząca poinformowała zebranych, że w Hotelu Jantar przebywa 100 – 150 uchodźców z Ukrainy. Osoby te są zaopatrzone w najpotrzebniejsze rzeczy. Zbiórkę prowadziła również Rada Osiedla. Mieszkańcy hotelu na miejscu mają wyżywienie. Obecnie hotel już nie przyjmuje nowych mieszkańców ponieważ ani Wojewoda ani Miasto nie zapłacili za pobyt. Hotel Jantar złożył wymówienie. Prawdopodobnie uchodźcy będą ewakuowani.

Ad.4

Do Rady Osiedla wpłynęło pismo z Wydziału Zasobów i Obrotu Nieruchomościami dotyczące wydania opinii o działkach gminnych położonych przy ul. Szerokiej w Szczecinie.

Podjęto uchwałę nr 54/22 dotycząca wydania pozytywnej opinii w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, w następujący sposób:

 1. działka nr 2/13 na dołączenie do nieruchomości przyległej o adresie ul. Szeroka 37, stanowiącej działkę nr 25/1 z obrębu nr 2049,

 2. działka nr 2/14 na dołączenie do nieruchomości przyległej o adresie ul. Szeroka 36, stanowiącej działki nr 31 i nr 26/2 z obrębu nr 2049,

 3. działka nr 2/15 na dołączenie do nieruchomości przyległej stanowiącej działkę nr 27/2 z obrębu nr 2049,

 4. działka nr 2/16 na dołączenie do nieruchomości przyległej o adresie ul. Szeroka 35, stanowiącej działkę nr 28/2 z obrębu nr 2049,

 5. działka nr 2/17 na dołączenie do nieruchomości przyległej o adresie ul. Szeroka 34, stanowiącej działki nr 29/1 i nr 29/2 z obrębu nr 2049,

 6. działka nr 2/18 na dołączenie do nieruchomości przyległej o adresie ul. Szeroka 31, stanowiącej działkę nr 10/3 z obrębu nr 2052,

 7. działka nr 2/19 na dołączenie do nieruchomości przyległej o adresie ul. Szeroka 30A, 30B, 30C, stanowiącej działkę nr 38 z obrębu nr 2052,

 8. działka nr 2/20 na dołączenie do nieruchomości przyległej o adresie ul. Szeroka 30, stanowiącej działkę nr 9/1 z obrębu nr 2052,

 9. działka nr 2/21 na dołączenie do nieruchomości przyległej o adresie ul. Szeroka 29, stanowiącej działkę nr 7 z obrębu nr 2052,

 10. działka nr 2/22 na dołączenie do nieruchomości przyległej o adresie ul. Szeroka 28, stanowiącej działki nr 6/1, nr 6/2 z obrębu nr 2052,

 11. działka nr 2/23 na dołączenie do nieruchomości przyległej o adresie ul. Żyzna 10, stanowiącej działkę nr 5/2 z obrębu nr 2052,

 12. działka nr 2/24 na dołączenie do nieruchomości przyległej o adresie ul. Szeroka 27, stanowiącej działkę nr 5/7 z obrębu nr 2052,

 13. działka nr 2/25 na dołączenie do nieruchomości przyległej stanowiącej działkę nr 5/4 z obrębu nr 2052,

 14. działka nr 2/26 na dołączenie do nieruchomości przyległej stanowiącej działkę nr 5/5 z obrębu nr 2052,

 15. działka nr 2/27 na dołączenie do nieruchomości przyległej o adresie ul. Szeroka 1, stanowiącej działkę nr 30/2 z obrębu nr 2052,

 16. działka nr 2/28 na dołączenie do nieruchomości przyległej o adresie ul. Szeroka 2, stanowiącej działkę nr 29/4 z obrębu nr 2052,

 17. działka nr 2/31 na dołączenie do nieruchomości przyległej o adresie ul. Szeroka 4, stanowiącej działkę nr 28/3 z obrębu nr 2052,

 18. działka nr 2/33 na dołączenie do nieruchomości przyległej o adresie ul. Szeroka 5, stanowiącej działkę nr 27/3 z obrębu nr 2052,

 19. działka nr 2/34 na dołączenie do nieruchomości przyległej stanowiącej działkę nr 27/8 z obrębu nr 2052,

 20. działka nr 2/36 na dołączenie do nieruchomości przyległej o adresie ul. Szeroka 6, stanowiącej działkę nr 26/1 z obrębu nr 2052,

 21. działka nr 2/37 na dołączenie do nieruchomości przyległej o adresie ul. Szeroka 7, stanowiącej działkę nr 25/1 z obrębu nr 2052.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.5

Przewodnicząca zapoznała zebranych z pismem od Wspólnoty Mieszkaniowej Modra 122, 122a, 122b w Szczecinie dotyczącym wydania opinii w sprawie dzierżawy gruntu.

Podjęto uchwałę nr 55/22 dotyczącą wydania pozytywnej opinii w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego działkę numer 11/2 z obrębu 2044, położonego w Szczecinie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 Ad. 6

Rada Osiedla zastanawia się nad ewentualnym zagospodarowaniem przedłużenia ulicy Środkowej na Bezrzeczu, od ulicy Kaperskiej do Koralowej. Pani Jadwiga Skrzyszewska przestawiła jak obecnie ten teren wygląda. Ten odcinek drogi jest wąski, zaśmiecony
i zaniedbany.

Ad.7

Wiceprzewodniczący Rady Pan Janusz Fert zreferował wyjazdowe posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności przy ulicy Żyznej, które odbyło się 7 marca. Spotkanie dotyczyło bezpieczeństwa i przebudowy ul. Żyznej. Udział wzięli: Wiceprezydent Miasta Pan Michał Przepiera, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Pani Daria Radzimska, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Pan Bazyli Baran i Radni Rady Miasta członkowie komisji, członkowie Rady Osiedla oraz mieszkańcy.

Przybyli zostali zapoznani z obecnym stanem całej ulicy Żyznej.

Podczas spotkania Pani Dyrektor WGK zobowiązała się w przeciągu 2 tygodni przygotować harmonogram robót ulicy Żyznej. Harmonogram ma objąć 4 priorytety tych robót.

Ad.8

 

Na tym zebranie zakończono.

 

Protokołowała: Jolanta Paszkowska