PROTOKÓŁ POSIEDZENIA RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE z dnia 08.11.022

Nr aktu: 
XII/11/2022
Data posiedzenia: 
wtorek, 8 Listopad, 2022

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA

RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE

z dnia 08.11.022 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło 10 członków Rady Osiedla Krzekowo – Bezrzecze wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Joanna Pieciukiewicz, wg następującego porządku obrad:

  1. Powitanie radnych.

  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Osiedla z dnia 10.10.2022.

  3. Festyn „Pożegnanie lata”.

  4. Budżet Rady Osiedla.

  5. Wigilia 2022.

  6. Opinie dotyczące zbycia nieruchomości przy ul. Modrej.

  7. Sprawy bieżące.

  8. Zakończenie zebrania.

Ad. 1

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum. Na wstępie Przewodnicząca powitała przybyłych radnych.

Ad. 2

Protokół z posiedzenia Rady Osiedla z dnia 10.10.2022 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3

Na 2 września 2023 ustalono organizację festynu „Pożegnanie lata.

Ad.4

Z funduszu na inwestycje Rady Osiedla zostało ponad 400 000,00 zł. Dotychczasowe zamierzenia Rady nie mogą być zrealizowane. Budowa chodnika na ul. Żniwnej nie może zostać przeprowadzona ponieważ powinna być przebudowana cała ulica a na to jest za mało środków. Ulica Środkowa (przedłużenie Środkowej między Kaperską a Koralową) też została zaopiniowana negatywnie. Obecnemu na zebraniu dzielnicowemu policji zgłoszono bałagan w tym miejscu.

W sprawie ulicy Żniwnej głos zabrała Pani Elwira Kocimska. Poinformowała, że mieszkańcy chcą zgłosić sprawę do telewizji, do programu „Wokół nas”. Przewodnicząca zobowiązała się napisać w tej sprawie pismo do przewodniczącego Komisji Komunalnej.

Po dyskusji podjęto uchwałę nr 69/22 dotyczącą przeznaczenia kwoty 400 000,00 zł (czterysta tysięcy złotych) ze środków, które Rada Osiedla Krzekowo – Bezrzecze posiada w dyspozycji w ramach pięcioletniego budżetu Rady Osiedla na uregulowanie stanów prawnych i projekt przebudowy odcinka ulicy Żyznej od Inspektowej do Misia Wojtka

Uchwała nr 69/22 została podjęta 9 głosami za, 1 osoba wstrzymała się.

Podjęto uchwałę nr 70/22 dotyczącą przeznaczenia kwoty 75.000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) ze środków, które Rada Osiedla Krzekowo – Bezrzecze posiada w dyspozycji w ramach pięcioletniego budżetu Rady Osiedla na budowę pergoli dającej zacienioną strefę odpoczynku na Skwerze Misia Wojtka.

Uchwała nr 70/22 została podjęta jednogłośnie.

Ad.5

Rada Osiedla planuje organizację Wigilii. Ilość zaproszonych gości jest zależna od środków jakie Rada będzie miała do dyspozycji.

Podjęto uchwałę nr 71/22 dotyczącą podjęcia decyzji przez Radę Osiedla w sprawie organizacji w dniu 16 grudnia 2022 r. Wigilii dla członków Rady Osiedla, osób współpracujących z Radą Osiedla i seniorów z terenu Krzekowa – Bezrzecza za kwotę 2 000,00 złotych (dwa tysiące złotych).

Uchwała nr 71/22 została podjęta jednogłośnie.

Ad. 6

Do Rady Osiedla wpłynęło pismo z Wydziału Obrotu Nieruchomościami dotyczące wydania opinii w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ul. Modrej.

Podjęto uchwałę nr 72/22 w sprawie wydania negatywnej opinii dla zbycia nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w rejonie ul. Modrej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 59/24 o powierzchni 1382 m kw., obręb 2044. Uchwała nr 72/22 została podjęta jednogłośnie.

Podjęto uchwałę nr 73/22 w sprawie wydania negatywnej opinii dla zbycia nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w rejonie ul. Modrej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 7/6 i 59/23 (o łącznej powierzchni 2321 m kw., obręb 2044.

Uchwała nr 73/22 została podjęta jednogłośnie.

Ad. 7

Na zebraniu zarządu padła propozycja organizacji wycieczki do Kościoła na Bezrzeczu. Architektem tego Kościoła jest radny Rady Osiedla Krzekowo – Bezrzecze Pan Jerzy Nowak. Temat zostanie poruszony na następnym zebraniu.

Wierzby przy ul. Szlacheckiej, o które walczą okoliczni mieszkańcy zostaną prawdopodobnie zadbane. ZUK zobowiązał się zająć nimi. Pielęgnacja tych wierzb została przez ZUK oszacowana na 70 000,00 zł. Stowarzyszenie Wojskiego znalazło konkurencyjną ofertę pielęgnacji za 15 000,00 zł. Sprawa jest w toku.

Ukończono inwestycję budowy chodnika przy ul. Rozmarynowej. Obecnie powstał tam problem z parkowaniem. Mieszkańcy wystąpili do Rady Osiedla o pomoc. Są dwa rozwiązania tego problemu. Albo likwidację strefy zamieszkania albo poproszenie
o wyznaczenie miejsc parkingowych. Mieszkańcy ulicy wystąpili do WGK z pismem
o wyznaczenie miejsc parkingowych w ciągu ulicy.

Z tegorocznego budżetu Miasta „spadło” 200 000,00 zł na zaprojektowanie przepustów pod rzeką Bukowa. Te pieniądze przeznaczono na zakup mikrofonów dla Pleciugi. W tej sprawie zainterweniował Radny Maciej Ussarz, który prosił aby te pieniądze wróciły na przepusty. Niestety Rada Miasta w głosowaniu zadecydowała o zakupie mikrofonów.

Przewodnicząca poinformowała zebranych, że Radny Rady Miasta Patryk Jaskulski złożył do projektu Budżetu następujące wnioski o:

- pieniądze na oświetlenie ulicy Żyznej,

- pieniądze na projekt przepustów,

- pieniądze na wyfrezowanie ulicy Anny Marii.

Radny Łukasz Urbański zwraca uwagę na budującą się obwodnicę Mierzyna. Mieszkańcy mają obawy dotyczące nasilenia ruchu w okolicy ulicy Łukasińskiego. Rada Osiedla chce wziąć udział w postępowaniu projektowym.

Ad.8.

Protokołowała:

Jolanta Paszkowska

 

Na tym zebranie zakończono.