PROTOKÓŁ POSIEDZENIA RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE z dnia 10.05.022 r.

Nr aktu: 
VI/05/2022
Data posiedzenia: 
wtorek, 10 Maj, 2022

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA

RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE

z dnia 10.05.022 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło 13 członków Rady Osiedla Krzekowo – Bezrzecze wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Joanna Pieciukiewicz, wg następującego porządku obrad:

 1. Powitanie gości i radnych.

 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Osiedla z dnia 12.04.2022.

 3. Ścieżka rowerowa na ulicy Szerokiej.

 4. Uchwała w sprawie projektu ścieżki rowerowej.

 5. Opinia w sprawie dzierżawy działki przy ul. Modrej.

 6. Bezpieczeństwo na ul. Misia Wojtka.

 7. Ulica Środkowa.

 8. Zakończenie zebrania.

 

Ad. 1

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum. Na wstępie Przewodnicząca powitała przybyłych gości i radnych.

 

Ad. 2

Protokół z posiedzenia Rady Osiedla z dnia 12.04.2022 r. został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad.3

Przed zebraniem Rady Osiedla przewodnicząca odbyła spotkanie z mieszkańcami w sprawie planu budowy ścieżki rowerowej na ulicy Szerokiej. Projekt ścieżki wygrał kilka lat temu w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Przewodnicząca omówiła przebieg tego spotkania.

Obecnie mieszkańcy osiedla nie chcą ścieżki rowerowej. W momencie jej powstania doszłoby do zmniejszenia o połowę ( z 14 do 7) ilości miejsc parkingowych przy piekarni, których na osiedlu jest obecnie bardzo mało. Ponadto mieszkańcy ulicy Szerokiej mieliby duże trudności  z bezpiecznym wyjazdem z własnych posesji. Rezygnacja mieszkańców  z chęci budowy ścieżki rowerowej na ulicy Szerokiej wynika również z faktu, że 100 m dalej budowana będzie w najbliższej przyszłości ścieżka rowerowa wzdłuż planowej ulicy Nowoszerokiej. 

Rada Osiedla proponuje aby prace projektowe nie zostały wstrzymane ale  sugeruje zmianę koncepcji projektu. Rada wnioskuje między innymi o wyznaczenie chodnika przy parkingu,
poszerzenie istniejącego chodnika i jego oświetlenie.

Jednocześnie Rada Osiedla zwróci się do Wydziału Gospodarki Komunalnej o wyznaczenie terenu i wskazanie możliwości wybudowania parkingu osiedlowego w okolicy Kościoła i Skweru Misia Wojtka.

 

Ad.4

Podjęto uchwałę nr 58/22 dotyczącą zmiany zadania „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Szerokiej”. Rada Osiedla Krzekowo – Bezrzecze po zapoznaniu się z opiniami mieszkańców proponuje rezygnację z budowy ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Szerokiej
i ograniczenie projektu do:

 1. Poszerzenia chodnika do 2 metrów.

 2. Wykonania oświetlenia parkowego.

 3. Wykonania brakujących zjazdów z kostki granitowej.

 4. Przebudowy parkingu koło piekarni wraz z budową chodnika i stworzenie bezpiecznego wjazdu i wyjazdu na ulicę Misia Wojtka.

 5. Budowy małej architektury wzdłuż ulicy Szerokiej (ławki, kwietniki, śmietniki).

Uchwała nr 58/22 została podjęta jednogłośnie.

 

Ad.5

Do Rady Osiedla wpłynął wniosek mieszkańca o wydanie opinii w sprawie dzierżawy działki przy ul. Modrej, celem zapewnienia miejsc postojowych dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącego budynku warsztatowego z częścią mieszkalną jednorodzinną na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Modrej 52. Przewodnicząca odbyła wizję lokalną tego miejsca.

Podjęto uchwałę nr 59/22 dotyczącą wydania pozytywnej opinii w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego działkę numer 49 z obrębu 2044, położonego w Szczecinie przy ul. Modrej.

Uchwała nr 59/22 została podjęta jednogłośnie.

 

Ad.6

Przewodnicząca omówiła przebieg spotkania z panią Anną Szotkowską Zastępcą Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie ul. Żyznej i bezpieczeństwa na ul. Misia Wojtka. Na spotkaniu obecny był Radny Patryk Jaskulski oraz pan Zbigniew Sembaty ze Stowarzyszenia Wojskiego. Pan Sembaty złożył na ręce pani Prezydent kolejną petycję. Przewodnicząca złożyła pismo mieszkanki opisujące niebezpieczeństwo drogowe na ulicy Misia Wojtka.

Pani Prezydent przyjęła argumenty obecnych i obiecała interwencję w tej sprawie. Do 20 maja powstanie nowa organizacja ruchu i zostaną podjęte środki, żeby powiększyć bezpieczeństwo w tym miejscu.

16 maja o godzinie 10:00 odbędzie się spotkanie online Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności w sprawie ul. Żyznej.

 

Ad.7 
W sprawie zagospodarowania na Bezrzeczu przedłużenia ulicy Środkowej na odcinku od ulicy Kaperskiej do Koralowej przewodnicząca RO wyśle do ZDiTM zapytanie i prośbę
o oszacowanie kosztów remontu tego odcinka ulicy.

 

Ad.8

 

Na tym zebranie zakończono.

 

Protokołowała: Jolanta Paszkowska