PROTOKÓŁ POSIEDZENIA RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE z dnia 10.10.022 r.

Nr aktu: 
XI/10/2022
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 10 Październik, 2022

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA

RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE

z dnia 10.10.022 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło 8 członków Rady Osiedla Krzekowo – Bezrzecze wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Joanna Pieciukiewicz, wg następującego porządku obrad:

  1. Powitanie radnych.

  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Osiedla z dnia 02.08.2022.

  3. Opinie dotyczące dzierżawy działek, tzw. przedogródków na ul. Szerokiej.

  4. Sprawy bieżące.

  5. Zakończenie zebrania.

 

Ad. 1

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum. Na wstępie Przewodnicząca powitała przybyłych radnych.

Ad. 2

Protokół z posiedzenia Rady Osiedla z dnia 02.08.2022 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3

Do Rady Osiedla wpłynęły prośby mieszkańców ulicy Szerokiej dotyczące wydania opinii
w sprawie dzierżawy gruntów tzw. przedogródków, położonych przy ulicy Szerokiej.

Podjęto Uchwałę nr 66/22 dotyczącą wydania pozytywnej opinii dla wniosku o dzierżawę części gruntu posiadającego oznaczenie geodezyjne: działka numer 2/33 położona przy
ul. Szerokiej 5 w Szczecinie, w obrębie 2052.

Uchwała nr 66/22 została podjęta jednogłośnie.

Podjęto Uchwałę nr 67/22 dotyczącą wydania pozytywnej opinii dla wniosku o dzierżawę części gruntu posiadającego oznaczenie geodezyjne: działka numer 2/33 położona przy
ul. Szerokiej w Szczecinie, w obrębie 2052.

Uchwała nr 67/22 została podjęta jednogłośnie.

Podjęto Uchwałę nr 68/22 dotyczącą wydania pozytywnej opinii dla wniosku o dzierżawę gruntu posiadającego oznaczenie geodezyjne: działka numer 2/16 położona przy ul. Szerokiej 35 w Szczecinie, w obrębie 2052.

Uchwała nr 68/22 została podjęta jednogłośnie.

Ad.4

Na zebraniu obecna była mieszkanka osiedla Bezrzecze, ulicy Rozmarynowej 7. Prośba
o interwencję Rady Osiedla w sprawie pielęgnacji rowu melioracyjnego.

Ad.5

 

Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała:

Jadwiga Skrzyszewska