PROTOKÓŁ POSIEDZENIA RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE z dnia 12 stycznia 2022 r.

Nr aktu: 
I/01/2022
Data posiedzenia: 
środa, 12 Styczeń, 2022

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA

RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE

z dnia 12 stycznia 2022 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło 9 członków Rady Osiedla Krzekowo – Bezrzecze wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Joanna Pieciukiewicz, wg następującego porządku obrad:

 

1.Powitanie radnych.

2.Sprawozdanie finansowe za 2021 rok, plan rzeczowo – finansowy na rok 2022 – podjęcie uchwały.

3.Opinie Rady Osiedla dotyczące dzierżawy gruntów miejskich.

4.Skwer „Zdrowe Bezrzecze”.

5.Inwestycje na osiedlu.

6.Sprawy bieżące, wniesione i wolne wnioski.

7.Zakończenie zebrania.

 

Ad. 1

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum.

Ad. 2

Przewodnicząca poinformowała zebranych o montażu dwóch nowych tablic informacyjnych Rady Osiedla. Tablice zostały zamontowane, jedna przy Kościele na Szerokiej druga na Bezrzeczu (Modra róg Rozmarynowej).

Skarbnik Rady Osiedla zapoznała zebranych z treścią uchwał dotyczących sprawozdania finansowego za 2021 rok i planu rzeczowo – finansowego na rok 2022.

Podjęto uchwałę nr 46/22 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2021 rok.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta nr XXXIV/970/2021 z dnia 7.12.2021 dotyczącą Budżetu Miasta plan rzeczowo – finansowy Rady Osiedla dotyczy tylko kwoty przeznaczonej na diety dla Przewodniczącej. Środki przeznaczone na obsługę i funkcjonowanie Rad Osiedli znajdują się w budżecie Wydziału Gospodarki Komunalnej w zadaniu: „Obsługa organizacyjno-techniczna Rad Osiedli” i wydatkowane będą zgodnie ze zgłaszanym i zaakceptowanym zapotrzebowaniem Rad Osiedli.

Po dyskusji nad powyższym podjęto uchwałę nr 47/22 w sprawie ustalenia projektu planu rzeczowo – finansowego na 2022 rok.

Uchwała została podjęta 8 głosami za, 1 głos przeciwny.

Ad.3

Przewodnicząca zapoznała zebranych z pismami, które wpłynęły do Rady Osiedla
z prośbą o wydanie opinii Rady w sprawie dzierżawy gruntów miejskich przy ul. Łukasińskiego i Modrej w celu postawienia punktu handlowego na sprzedaż owoców sezonowych w okresie letnim.

Podjęto Uchwałę nr 48/22 dotyczącą wydania pozytywnej opinii w sprawie dzierżawy gruntu gminnego – część działki o numerze ewidencyjnym 59/3, położonej przy ulicy Modrej na postawienie punktu sprzedaży owoców sezonowych w okresie letnim.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 Podjęto Uchwałę nr 49/22 dotyczącą wydania pozytywnej opinii w sprawie dzierżawy gruntu gminnego – część działki o numerze ewidencyjnym 37/17, położonej przy ulicy Łukasińskiego na postawienie punktu sprzedaży owoców sezonowych w okresie letnim. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.4

Przewodnicząca poinformowała zebranych, że po interwencji Radnych Rady Miasta, wielkim zaangażowaniu mieszkańców została zakończona inwestycja „Zdrowe Bezrzecze”. Przed tygodniem inwestycja została odebrana. Teren jest bardzo ciekawy, estetyczny, dobrze wyposażony. Padła propozycja zorganizowania małego, osiedlowego otwarcia tego skweru.

Ad.5

Przewodnicząca przypomniała, że Rada Osiedla posiada w dyspozycji w ramach pięcioletniego budżetu na inwestycje osiedlowe 1 mln złotych. Do tej pory Rada podjęła uchwały na inwestycje w wysokości 370 tys. zł. Zostało tylko 2,5 roku na kolejne inwestycje.

Przewodnicząca proponuje oświetlenie ulicy Wroniej. Część ulicy jest oświetlona. Brakuje ok. 700 m oświetlenia. Dzięki Radnej Rady Miasta Marii Myśliwiec powstał projekt oświetlenia brakującego odcinka aż do Leszczynowego Sadu. Oświetlenie to koszt około 250 tys. zł. Przewodnicząca uważa, że należy przeznaczyć środki na ulicę Wronią.

Przewodnicząca poinformowała, że 10 stycznia br. wzięła udział w Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności, o którą wystąpiła wcześniej wraz ze Stowarzyszeniem Wojskiego. Przewodnicząca szczegółowo przedstawiła przebieg posiedzenia. Na posiedzeniu Komisji obecni byli mieszkańcy osiedla, kierownik referatu ds. organizacji ruchu w Wydziale Gospodarki Komunalnej Pan Marcin Charęza. Pan Charęza potwierdził, że jest koncepcja przebudowy ulicy Żyznej, która powstała na zlecenie Miasta. Została zaakceptowana przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego . Po przebudowie Żyzna miałaby być ulicą 2-jezdniową z chodnikiem. Do realizacji konieczne są wykupy gruntów. Koszt przebudowy ulicy Żyznej to ok. 4 mln złotych.

Na Komisji Bezpieczeństwa podane były 2 wnioski:

  1. Radnego Macieja Ussarza o poprawę bezpieczeństwa.

  2. Wiceprzewodniczącego Komisji Władysława Dzikowskiego propozycja spotkania wyjazdowego na najbliższym posiedzeniu Komisji.

Przewodnicząca na to spotkanie zaprosi mieszkańców.

Kolejną niezbędną inwestycją na osiedlu jest budowa chodnika na ulicy Żniwnej, na odcinku od ul. Łukasińskiego do ulicy Świtezianki.

Podjęto Uchwałę nr 50/22 w sprawie przeznaczenia na cele inwestycje osiedla kwoty 400 000,00 zł ze środków, które Rada Osiedla Krzekowo – Bezrzecze posiada w dyspozycji w ramach pięcioletniego budżetu Rady Osiedla:

  • realizacja inwestycji na ul. Wroniej pt. „Przebudowa drogi polegająca na budowie oświetlenia ulicznego LED” – 250 000,00 zł,

  • wykonanie projektu i realizacja budowy chodnika na ulicy Żniwnej, na odcinku od ulicy Łukasińskiego do ulicy Świtezianki – 150 000,00 zł.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 Ad. 6

Radna Elwira Kocimska opowiedziała o znajdującej się w Starym Młynie od września ubiegłego roku pracowni rzeźby w drewnie. Uważa, ze jest to bardzo ciekawe miejsce, które Rada Osiedla powinna promować.

Radny Rady Osiedla Adrian Włodarczyk złożył wniosek o nadanie nazwy dla ronda położonego pomiędzy ulicami Szeroka, Modra i Szafera.  Zaproponował nazwy: „Kresowian”, „Rubieży Rzeczypospolitej” i „Osadników Krzekowa”.

Podjęto Uchwałę nr 51/22 dotyczącą wydania pozytywnej opinii dla wniosku członka Rady Osiedla o nadanie nazwy urzędowej „Rondo Kresowian” dla ronda położonego pomiędzy ulicami Szeroka, Modra i Szafera. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.7

Na tym zebranie zakończono.

 

Protokołowała: Jolanta Paszkowska