PROTOKÓŁ POSIEDZENIA RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE z dnia 12.04 2022 r.

Nr aktu: 
V/04/2022
Data posiedzenia: 
wtorek, 12 Kwiecień, 2022

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA

RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE

z dnia 12.04 2022 r.

W posiedzeniu udział wzięło 9 członków Rady Osiedla Krzekowo – Bezrzecze wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Joanna Pieciukiewicz, wg następującego porządku obrad:

 

1. Powitanie gości i radnych.

2. Zaopiniowanie wniosku dotyczącego nadania nazwy urzędowej ulicy „Dzierzby”.

3. Zaopiniowanie wniosku dotyczącego nadania nazwy urzędowej ulicy ”Kawki”.

4. Projekt ścieżki rowerowej na ulicy Szerokiej.

5. Zakończenie zebrania.

Ad. 1

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum. Na wstępie Przewodnicząca powitała przybyłych gości i radnych.

Ad. 2

Do Rady Osiedla wpłynęło pismo mieszkańca osiedla w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy.

Podjęto uchwałę nr 56/22 dotyczącą wydania pozytywniej opinii dla wniosku o nadanie nazwy urzędowej ulica „Dzierzby”, dla drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 6/60
w obrębie ewidencyjnym nr 2049 w Szczecinie.

Uchwała nr 56/22 została podjęta jednogłośnie.

Ad.3

Do Rady Osiedla wpłynęło pismo „Osiedla Drozdowa” z prośbą o wydanie opinii
w sprawie nadania nazwy urzędowej dla ulicy.

Podjęto uchwałę nr 57/22 dotyczącą wydania pozytywnej opinii dla wniosku o nadanie nazwy urzędowej ulica „Kawki” dla drogi wewnętrznej pomiędzy pierwszą a drugą linią zabudowy „Osiedla Drozdowa”, stanowiącej działki gruntów nr 3/43 i 36/5.

Uchwała nr 57/22 została podjęta jednogłośnie.

Ad.4

Na zebraniu obecny był Pan Konrad Leszko projektant drogi rowerowej w ciągu
ul. Szerokiej w Szczecinie. Pan projektant przedstawił dwie koncepcje inwestycji budowy drogi rowerowej w ciągu ul. Szerokiej w Szczecinie.

Wariant 1 – przedstawia przebieg drogi rowerowej od istniejącej ścieżki rowerowej zrealizowanej wraz z inwestycją przebudowy ul. Szafera – Etap I do włączenia
w skrzyżowanie z ul. Żniwną wraz z dowiązaniem do projektowanego układu drogowego ulicy Żniwnej, zaprojektowanego w ramach inwestycji przebudowy ul. Szafera – Etap III.

Wariant 2 – przedstawia skrócony zakres drogi rowerowej do wysokości zjazdu do posesji
nr 50, a wynikający z negatywnej opinii Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin. Negatywna opinia dotyczy wycięcia 5 drzew oznaczonych na planie inwentaryzacyjnym numerami od 1 do 5.

Obecna na zebraniu ogrodnik miasta Marta Safader – Domańska uzasadniła decyzję Wydziału Ochrony Środowiska w sprawie wycięcia drzew.

Głos zabrała mieszkanka Osiedla „Zielona Dolina”, która wyraziła prośbę aby przy projektowaniu wziąć pod uwagę miejsca parkingowe dla mieszkańców.

Radni podjęli dyskusję w przedmiotowej sprawie.

Opinia Rady Osiedla Krzekowo - Bezrzecze zostanie wydana gdy do Rady Osiedla wpłynie wniosek o taka opinię.

 

Ad.5

 

Na tym zebranie zakończono.

 

Protokołowała: Jolanta Paszkowska