PROTOKÓŁ POSIEDZENIA RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE z dnia 12.07.2022 r.

Nr aktu: 
IX/07/2022
Data posiedzenia: 
wtorek, 12 Lipiec, 2022

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA

RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE

z dnia 12.07.2022 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło 7 członków Rady Osiedla Krzekowo – Bezrzecze wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Joanna Pieciukiewicz, wg następującego porządku obrad:

  1. Powitanie gości i radnych.
  2. Zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości przy ul. Modrej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin.
  3. Sprawy bieżące, wniesione i wolne wnioski..
  1. Zakończenie zebrania.

 

Ad. 1

Zebranie odbyło się w terenie, na skwerze przy ulicy Grenadierów. Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla. Na wstępie Przewodnicząca powitała przybyłych gości i radnych.

 

 Ad. 2

Przewodnicząca zapoznała zebranych z pismem z Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami dotyczącym udzielenia informacji w ramach kart informacyjnych odnośnie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ul. Modrej, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działki nr: 7/6 i 59/23 o łącznej powierzchni 2321 m2, obręb 2044, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1S/00247170/7.

Została wszczęta procedura przygotowania do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego powyższej nieruchomości, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin.

Podjęto dyskusję w sprawie przedmiotowego terenu.

Rada Osiedla na kolejnym zebraniu podejmie uchwałę w sprawie wydania opinii na temat sprzedaży tego gruntu.

 

Ad.3

Radna Elwira Kocimska składa wniosek o pomalowanie oznakowania poziomego na ulicy Łukasińskiego w okolicy Netto i Apteki Portowej.

Przewodnicząca poinformowała zebranych, że 3 września odbędzie się Festyn na skwerze Misia Wojtka. Rada otrzymała oferty od dwóch firm, ż których jedna zostanie wyłoniona do obsługo festynu. Nagrody zostanę zakupione z budżetu Rady Osiedla.

 

Ad.4

Na tym zebranie zakończono.

 

Protokołowała: Jolanta Paszkowska