PROTOKÓŁ POSIEDZENIA RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE z dnia 13.12.2022 r.

Nr aktu: 
XIII/12/2023
Data posiedzenia: 
wtorek, 13 Grudzień, 2022

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA

RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE

z dnia 13.12.2022 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło 8 członków Rady Osiedla Krzekowo – Bezrzecze wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Joanna Pieciukiewicz, wg następującego porządku obrad:

 1. Powitanie radnych.

 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Osiedla z dnia 08.11.2022.

 3. Omówienie budowy „Nowoszerokiej”.

 4. Zmiany do Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo – Bezrzecze.

 5. Nadanie nazwy urzędowej dla nowopowstałej ulicy.

 6. Plan finansowy na 2023.

 7. Sprawy bieżące.

 8. Zakończenie zebrania.

 

Ad. 1

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum. Na wstępie Przewodnicząca powitała przybyłych radnych.

Ad. 2

Protokół z posiedzenia Rady Osiedla z dnia 08.11.2022 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3

Przewodnicząca omówiła spotkanie z Zastępcą Prezydenta Panem Michałem Przepierą dotyczące budowy ulicy „Nowoszerokiej”. Na spotkaniu był Pan Zbigniew Sembaty Prezes Zarządu Stowarzyszenia Wojskiego, który przekazał Panu Prezydentowi petycję mieszkańców w sprawie przebudowy Węzła Żniwna i Nowoszeroka. Umowa z wykonawcą nie jest jeszcze podpisana. W budżecie jest 110 milionów złotych na wykonanie tej ulicy.

Ad.4

Komisja ds. Inicjatyw, Sportu i Młodzieży rozpoczyna procedurę zmiany w Statucie Rad Osiedli. Wielu członków Rad zgłasza uwagi do statutu.

Po dyskusji podjęto uchwałę  sprawie propozycji zmian do Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo – Bezrzecze.

Rada Osiedla przedstawia poniższe propozycje zmian do Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo – Bezrzecze:

 • wydłużenie obecnej kadencji rad osiedli o 7 miesięcy,

 • wprowadzenie zapisu pozwalającego na odwołanie radnego, który nie wykazuje aktywności i nie uczestniczy bez usprawiedliwienia w 3 kolejnych posiedzeniach rady,

 • wprowadzenie zapisu dotyczącego terminu przyjęcia mandatu przez radnego i możliwości odwołania radnego w przypadku przekroczenia tego terminu,

 • wydłużenie terminu na opiniowanie projektów uchwał do 30 dni i możliwości złożenia wniosku o wydłużenie tego terminu w uzasadnionych przypadkach,

 • wprowadzenie możliwości organizowania zdalnych posiedzeń rad osiedli wraz z możliwością podejmowania uchwał na posiedzeniach zdalnych,

 • wprowadzenie możliwości wyborów elektronicznych do rad osiedli.

Uchwała została podjęta 7 głosami za, 1 osoba przeciw.

Ad.5

Do Rady Osiedla wpłynęła prośba o wydanie opinii w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy.

Rada Osiedla podjęła uchwałę dotyczącą wydania pozytywnej opinii dla wniosku o nadanie nazwy rzędowej „ulica Kosa” dla działki nr 26/6 w obrębie ewidencyjnym nr 2057
w Szczecinie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie,

Ad. 6

Przewodnicząca poinformowała zebranych, że na posiedzeniu zarządu Rady Osiedla pod koniec ubiegłego miesiąca, zgodnie z wytycznymi Urzędu Miasta ustalono projekt planu finansowego na rok 2023. Rada Osiedla otrzymała do dyspozycji 20 403,00 zł.

Rada Osiedla podjęła uchwałę o przyznaniu diety Sekretarzowi Rady Osiedla 
w wysokości 320,00 zł miesięcznie, na okres 01.01 2023 r. - 31.12.2023 r.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Rada Osiedla podjęła uchwałę o przyznaniu diety Wiceprzewodniczącemu Rady Osiedla 
w wysokości 320,00 zł miesięcznie, na okres 01.01 2023 r. - 31.12.2023 r.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Ad. 7

Na tym zebranie zakończono.

 

Protokołowała:

Jolanta Paszkowska