PROTOKÓŁ POSIEDZENIA RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE z dnia 14 marca 2023 r.

Nr aktu: 
III/03/2023
Data posiedzenia: 
wtorek, 14 Marzec, 2023

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA

RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE

z dnia 14 marca 2023 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło 9 członków Rady Osiedla Krzekowo – Bezrzecze wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Joanna Pieciukiewicz, wg następującego porządku obrad:

 1. Powitanie gości i radnych.
 2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Osiedla z dnia 07.02.2023.
 3. Przetarg ograniczony gruntu położonego przy ul. Szerokiej 50B.
 4. Przepusty na rzece Bukowa.
 5. Kanalizacja na ul. Łukasińskiego.
 6. Budowa ulicy Sosabowskiego.
 7. Wniosek dotyczący autobusu 75.
 8. Wniosek z zmianę nazwy przystanku.
 9. Wniosek o opinię w sprawie dzierżawy gruntu.
 10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 11. Zakończenie zebrania.

 

Ad. 1

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum. Na wstępie Przewodnicząca powitała przybyłych gości i radnych.

 

Ad. 2

Protokół posiedzenia Rady Osiedla z dnia 07.02.2023 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3

Przewodnicząca oddała głos Panu Mirosławowi Mosakowskiemu, zamieszkałemu przy ul. Szerokiej 50B, który przedstawił zebranym swój problem. Sprawa dotyczy dzierżawionej działki, która jest wkomponowana w działkę, na której stoi nieruchomość Pana Mosakowskiego. Obok przedmiotowej nieruchomości deweloper rozpoczął budowę dużego apartamentowca. Deweloper wystąpił o z wnioskiem o przetarg ograniczony przedmiotowej działki celem wybudowania parkingu dla swojej nieruchomości.

 

Głos zabrała Przewodnicząca Rady Osiedla informując, że miesiąc temu do rady wpłynął wniosek z Wydziału Obrotu Nieruchomościami UM z prośbą o opinię sprzedaży w przetargu ograniczonym dla nieruchomości położonej przy ulicy Szeroka 50A i 50B. W takim przetargu mogą wziąć udział wszyscy właściciele gruntów mających dostęp do działki, która jest wystawiona w przetargu. Przewodnicząca odbyła wizję lokalną tego miejsca. Uważa,
że działka powinna pozostać we własności obecnych dzierżawców.

Na prośbę Przewodniczącej na wizję lokalną udały się dwie urzędniczki w Wydziału Obrotu Nieruchomościami UM.

W sprawie głos zabrał obecny na zebraniu Pan Patryk Jaskulski Radny Rady Miasta Szczecin. Uważa, że niedopuszczalne jest, aby inwestycja w sposób rażący pogarszała warunki sąsiadom. Radny Jaskulski zachęca aby właściciele nieruchomości oraz przedstawiciel Rady Osiedla przedstawili sprawę na posiedzeniu Komisji ds. Budownictwa
i Mieszkalnictwa.

Po dyskusji podjęto uchwałę nr 83/23 dotyczącą wydania negatywnej opinii dla zbycia
w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej przy ulicy Szerokiej w Szczecinie, stanowiącej działkę oznaczoną
w ewidencji gruntów jako działka nr 10/11 z obrębu 2045.

Uchwała nr 83/23 została podjęta jednogłośnie.

Ad.4

Przewodnicząca poinformowała, że w Budżecie Miasta pojawiły się środki na przebudowę przepustów na rzece Bukowa. Przetarg został ogłoszony. Pojawiło się 4 potencjalnych wykonawców. Niestety termin realizacji zamówienia był bardzo długi, bo aż 370 dni liczonych od dnia zawarcia umowy. W tej sprawie Radny Rady Miasta Patryk Jaskulski złożył interpelację.

Głos w sprawie zajął Radny Jaskulski. Poinformował, że po dokładnej analizie złożonych ofert okazało się, że miały one wady formalno-prawne. W związku z tym przetarg musiał zostać unieważniony. W ciągu tygodnia, maksymalnie dwóch ma być ogłoszony ponownie. Wcześniej zabezpieczone środki zostały w kwocie ok. 300 tys. przeznaczone na wykonanie innego zadania. Radny Jaskulski zapewnia, że będzie sprawy pilnował i będzie się starał aby te środki znalazły się w budżecie. W tym roku ma nastąpić przygotowanie prac a w przyszłym roku ma ruszyć przebudowa przepustów.

Ad.5

Przewodnicząca poinformowała zebranych o odbytym spotkaniu z panią Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, na którym była z radnym Łukaszem Urbańskim. Spotkanie dotyczyło doprowadzenia kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Łukasińskiego, od Ronda Powstańców Warszawskich do granic miasta Szczecina. Projektowana jest inwestycja „Obwodnica Mierzyna”. Przy okazji będzie przebudowywana ulica Łukasińskiego – odcinek od Ronda Powstańców Warszawskich, na którym brakuje kanalizacji. Przebudowę ulicy finansuje Miasto. W planach nie ma budowy kanalizacji na tym odcinku ulicy. Przewodnicząca zaproponowała aby w przygotowaniu projektu przebudowy, którego koszt to ok. 120 tys. zł ująć budowę kanalizacji. Sprawa zostanie rozważona przez ZWiK.

Ad.6

Przewodnicząca poinformowała zebranych, że radny Łukasz Urbański na podstawie petycji mieszkańców w sprawie przebudowy Węzła Żniwna i Nowoszeroka przygotował draft pisma. Pismo zawiera stanowisko Rady Osiedla (omówione na ostatnim posiedzeniu) w sprawie budowy ulicy Sosabowskiego. Uwagi, które Rada Osiedla wnosi do projektu to:

 1. prawoskręt przy Młynie,
 2. dojście do przystanku tramwajowego,
 3. dojście do szkoły na ul. Romera.

Ze względu na brak Internetu w siedzibie Rady pismo nie może zostać wydrukowane aby wszyscy członkowie Rady mogli się z nim zapoznać. Przewodnicząca wyśle pismo e-mailem. Prośba do wszystkich członków o odesłanie ewentualnych innych uwag.

Ad. 7

Przewodnicząca zapoznała zebranych z wnioskiem Radnego Rady Miasta Romana Lewandowskiego o przywrócenie linii autobusu nr 75 „na starą trasę”, na Pętlę Krzekowo.

Głos zabrał Radny Patryk Jaskulski twierdząc, że jest przeciwny. Obecnie część kursów autobusu dojeżdża na Pętlę Krzekowo.

Po dyskusji Przewodnicząca podjęła decyzję, że wniosek zostanie rozpatrzony po rozmowach z mieszkańcami.

 

Ad. 8

Przewodnicząca zapoznała zebranych z wnioskiem Radnego Rady Miasta Romana Lewandowskiego o zmianę nazwy przystanku „Modra” na „Rondo Kresowian”.

Po dyskusji podjęto uchwałę nr 84/23 dotyczącą wydania pozytywnej opinii dla zmiany nazwy przystanku autobusowego z „Modra” na „Rondo Kresowian”.

Uchwała nr 84/23 została podjęta jednogłośnie.

Ad.9

Przewodnicząca zapoznała zebranych z pismem w sprawie opinii dotyczacej dzierżawy gruntu przy ul. Jana III Sobieskiego.

Podjęto uchwałę nr 85/23 dotyczącą wydania pozytywnej opinii w sprawie dzierżawy gruntu, położonego przy ulicy Jana III Sobieskiego w Szczecinie, stanowiącego działkę oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 74/4 z obrębu 2042.

Uchwała nr 85/23 została podjęta jednogłośnie.

Ad. 10

Radny Adrian Włodarczyk poinformował, że 26 kwietnia bieżącego roku odbędzie się uroczyste otwarcie Ronda Kresowian, na które zaprasza wszystkich chętnych.

Przewodnicząca przekazała zebranym informację, że radny Jerzy Nowak będzie składał projekt do Zielonego SBO. Projekt pt. „Dębowa oaza” dotyczący zagospodarowania terenu na działce koło basenu p/pożarowego (działka ok. 3000 m).

Przewodnicząca poinformowała, że Radę Osiedla odwiedzili właściciele Starego Młyna. W każdą niedzielę w godzinach od 11:00 do 14:00 są dni otwarte i można zwiedzać Młyn. Zaproponowano Radzie współpracę, między innymi poprzez wystawianie się i organizację warsztatów podczas festynu organizowanego przez Radę.

Ad. 11

 

Na tym zebranie zakończono.