PROTOKÓŁ POSIEDZENIA RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE z dnia 14.06.022 r.

Nr aktu: 
VII/06/2022
Data posiedzenia: 
wtorek, 14 Czerwiec, 2022

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA

RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE

z dnia 14.06.022 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło 8 członków Rady Osiedla Krzekowo – Bezrzecze wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Joanna Pieciukiewicz, wg następującego porządku obrad:

 1. Powitanie gości i radnych.

 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Osiedla z dnia 10.05.2022.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy działki przy ul. Modrej w Szczecinie.

 4. Projekt przyszłej inwestycji na ulicy Modrej.

 5. Nowy projekt zazielenienia Placu Gen. St. Sosabowskiego.

 6. Oświetlenie ulicy Wroniej.

 7. Przeciwdziałania podtopieniom.

 8. Lepsze oznakowanie ulicy Żyznej i Misia Wojtka.

 9. Festyn „Pożegnanie lata 2022”.

 10. Zakończenie zebrania.

Ad. 1

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum i witając przybyłych gości i radnych.

Ad. 2

Protokół z posiedzenia Rady Osiedla z dnia 10.05.2022 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3

Do Rady Osiedla wpłynęło pismo z Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych z Działu Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów z prośbą o wydanie opinii w sprawie możliwości użyczenia nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin.

Podjęto uchwałę nr 60/22 dotyczącą wydania pozytywnej opinii dla użyczenia na okres do dnia 30 kwietnia 2024r. nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, obejmujących część działki nr 2/3 oraz działkę 7/4 z obrębu 2044 – Szczecin Pogodno, położonych przy ulicy Modrej w Szczecinie, o łącznej powierzchni 4 863,00 m². Użyczony grunt zostanie przeznaczony na potrzeby zabezpieczenia realizacji inwestycji miejskiej pn. „Modernizacja ulicy Modrej i ulicy Koralowej w Szczecinie.

Uchwała nr 60 została podjęta jednogłośnie.

Ad.4

Przewodnicząca poinformowała, że jeszcze w miesiącu czerwcu zostanie ogłoszony przetarg na remont ulicy Rozmarynowej. Inwestycja ta zostanie zrealizowana w ramach wygranego projektu SBO 2021(„Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej”) i powinna zostać zakończona w grudniu 2022 roku.

Ad.5

Radny Jerzy Nowak zaproponował, że złoży do Rady Osiedla pisemny wniosek o zagospodarowanie na cele społeczno – rekreacyjne terenu miejskiego przy ulicy Modrej (przy basenie przeciwpożarowym). W kolejnym etapie Rada Osiedla wystąpiłaby z takim samym wnioskiem do odpowiednich organów Miasta Szczecin. Celem takiego wniosku byłoby zabezpieczenie dużego terenu miejskiego przed sprzedażą  i możliwość złożenia w przyszłości przez radnego pana Jerzego Nowaka  projektu  zagospodarowania tego terenu w ramach SBO.

Ad.6

Przewodnicząca poinformowała, że nowa inspektor od terenów zielonych pani z ZUK jest w trakcie przygotowywania nowego projektu zazielenienia terenu przy Placu Gen. St. Sosabowskiego. Obecny teren zielony jest już zniszczony i mało reprezentacyjny z uwagi chociażby na kilkuletnią suszę.

Ad.7 
Przewodnicząca zrelacjonowała przebieg spotkania Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska , w którym brała udział w dniu 8 czerwca 2022. Posiedzenie komisji dotyczyło planu przeciwdziałania podtopieniom.

Przewodnicząca przedstawiła następujące wnioski z posiedzenia komisji:

 • brak koordynacji służb odpowiedzialnych za przeciwdziałanie podtopieniom,

 • brak harmonogramu prac wszystkich służb,

 • brak funduszy na cykliczne oczyszczanie kratek ściekowych, na konserwację i przebudowę rowów,

 • brak współpracy służb odpowiedzialnych za drożność rzeki Bukowa.

 W związku z powyższym przewodnicząca wystąpiła do gości (radnych miasta) uczestniczących w zebraniu Rady Osiedla z prośbą o skierowanie przez nich interpelacji dotyczącej pilnej inspekcji przepustów wodnych a przede wszystkim o powołanie jednostki centralnej, odpowiedzialnej za tereny zagrożone zalaniem przez rzekę Bukową i która koordynowałaby prace dotychczasowych służb.

Ad.8

Przewodnicząca poinformowała, że jest zgoda Prezydenta na dodatkowe oznakowanie ulicy Żyznej i Misia Wojtka na okres wymuszonych objazdów tymi ulicami, z uwagi na remont ulicy Modrej i Koralowej. Dodatkowe znaki winny zwiększyć bezpieczeństwo pieszych na tych ulicach. Wniosek w tej sprawie został skierowany do ZDiTM. Przewodnicząca przekazała również, że przebudowa ulicy Żyznej, na którą jest koncepcja, zaplanowana jest na rok 2023.

Ad.9

Na zebraniu przewodnicząca złożyła wniosek o zorganizowanie festynu „Pożegnanie lata 2022” w dniu 03.09.202. Szczegółowe omówienie nastąpi na zebraniu zarządu Rady Osiedla w najbliższym terminie.

Ad.10

Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała: Jolanta Paszkowska