PROTOKÓŁ POSIEDZENIA RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE z dnia 7 lutego 2023 r.

Nr aktu: 
II/02/2023
Data posiedzenia: 
wtorek, 7 luty, 2023

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA

RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE

z dnia 7 lutego 2023 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło 8 członków Rady Osiedla Krzekowo – Bezrzecze wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Joanna Pieciukiewicz, wg następującego porządku obrad:

 1. Powitanie radnych.
 2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Osiedla z dnia 09.01.2023.
 3. Obwodnica Mierzyna.
 4. Informacja o petycji w sprawie ulicy Nowoszerokiej.
 5. Oświetlenie ulicy Żyznej.
 6. Organizacja ruchu na ulicy Rozmarynowej.
 7. Dzierżawa gruntu przy ul. Rozmarynowej.
 8. Plan rzeczowo-finansowy na 2023 rok.
 9. Fundacja Interaktywni.
 10. Sprawy bieżące
 11. Zakończenie zebrania.

Ad. 1

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum. Na wstępie Przewodnicząca powitała przybyłych radnych.

Ad. 2

Protokół posiedzenia Rady Osiedla z dnia 09.01.2023 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3

Przewodnicząca poinformowała zebranych, że Rada Osiedla za zgodą Prezydenta Miasta została stroną w sprawie projektu Obwodnicy Mierzyna. Rada Osiedla jest w posiadaniu dokumentacji projektowej. Projektant przygotował 3 koncepcje przebiegu obwodnicy. Pan Łukasz Urbański szczegółowo omówił wszystkie warianty. Pan Urbański po wielu konsultacjach i analizie wszystkich wariantów przygotował projekt stanowiska zawierający wstępne uwagi do projektu obwodnicy, które przedstawił zebranym.

Ad.4

Przewodnicząca poinformowała, że petycja mieszkańców w sprawie przebudowy Węzła Żniwna i Nowoszeroka dotycząca wadliwego wjazdu w Nowoszeroką została oceniona negatywnie. Inwestor twierdzi, że wystarczy dobrze skoordynowana sygnalizacja świetlna. Mieszkańcy i Stowarzyszenie Wojskiego będą ponawiać pismo.

Ad.5

Rada Osiedla dostała do zaopiniowania koncepcję oświetlenia ulicy Żyznej. Przewodnicząca wraz z mieszkańcami odbyła wizję lokalną z projektantem dotyczącą oświetlenia ulicy Żyznej. Będzie oświetlona cała ulica, dopilnowano lokalizację wszystkich lamp.

Podjęto Uchwałę nr 80/23 dotyczącą wydania pozytywnej opinii dla wstępnego  układu geometrycznego oświetlenia ul. Żyznej.

Uchwała nr 80/23 została podjęta jednogłośnie.

Ad.6

Przewodnicząca poinformowała zebranych, że po piśmie mieszkańców ulicy Rozmarynowej  i ponagleniu Rady Osiedla zostało wysłane pismo do Policji i do ZDiTM w sprawie zmiany organizacji ruchu na ulicy Rozmarynowej. Jest już przygotowana nowa organizacja ruchu na ulicy Rozmarynowej, która przewiduje zniesienie strefy zamieszkania a przez to możliwość parkowania na tej ulicy.

Ad. 7

Do Rady Osiedla wpłynęło pismo dotyczące prośby o wydanie opinii w sprawie dzierżawy gruntu przy ul. Rozmarynowej 25. Na miejscu Pani Jadwiga Skrzyszewska odbyła wizję lokalną

Podjęto Uchwałę nr 81/23 dotyczącą wydania pozytywnej opinii dla wniosku o dzierżawę gruntu położonego przy ul. Rozmarynowej 25 w Szczecinie, zgodnie z załączoną mapą (załącznik do uchwały).

Uchwała nr 81/23 została podjęta jednogłośnie.

Ad. 8

Skarbnik Rady Osiedla Lilianna Gnoińska przestawiła przedstawiła zebranym  budżet na 2023 rok.

Podjęto Uchwałę nr 82/23 dotyczącą przyjęcia planu  rzeczowo-finansowego Rady Osiedla Krzekowo – Bezrzecze na rok 2023  .

Plan  finansowy na rok 2023 –  stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

Uchwała nr 82/23 została podjęta jednogłośnie.

Ad. 9

Na zebraniu obecny był Pan Henryk Pojmański, założyciel Fundacji Interaktywni. Na wstępie gość przedstawił działalność fundacji. Chce podjąć współpracę z Radą Osiedla Krzekowo –Bezrzecze. Planuje organizację imprezy z okazji Wyzwolenia Szczecina. Chętnie zorganizowałby tą imprezę na terenie osiedla Krzekowo – Bezrzecze. Prosi członków Rady
o wsparcie i promocję.

Ad. 10

Przewodnicząca poinformowała zebranych, że projektowanie przepustów ma trwać aż 14 miesięcy. W tej sprawie Radny Rady Miasta Patryk Jaskulski wystosował interpelację. Radny Maciej Usarz również przygotowuje interpelację.

Przewodnicząca otrzymała informację, że zgłoszone do naprawy ławki na ulicy Łukasińskiego zostaną naprawione do 30 marca.

Do 10 lutego z Placu Misia Wojtka zostanie usunięty zagrażający bezpieczeństwu słup Enei.

Do Budżetu Miasta ma zostać wprowadzone utwardzenie ulicy Anny Marii.

Ad.11

 

Na tym zebranie zakończono.