PROTOKÓŁ POSIEDZENIA RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE z dnia 9 stycznia 2023 r.

Nr aktu: 
I/01/2023
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 9 Styczeń, 2023

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA

RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE

z dnia 9 stycznia 2023 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło 8 członków Rady Osiedla Krzekowo – Bezrzecze wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Joanna Pieciukiewicz, wg następującego porządku obrad:

 1. Powitanie radnych.
 2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Osiedla z dnia 13.12.2022r.
 3. Spotkanie przedstawicieli Rad Osiedli.
 4. Rondo Kresowian.
 5. Oświetlenie ulicy Żyznej.
 6. Dzierżawa gruntu przy ul. Rozmarynowej.
 7. Dzierżawa gruntu przy ul. Zaściankowej.
 8. Opinia w sprawie propozycji sprzedaży części gruntu gminnego.
 9. Zakończenie zebrania.

Ad. 1

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum. Na wstępie Przewodnicząca powitała przybyłych radnych.

Ad. 2

Protokół posiedzenia Rady Osiedla z dnia 13.12.2022 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3

Rady Osiedli podjęły dyskusję na temat cięć budżetów Rad Osiedli wprowadzonych uchwalonym budżetem Miasta na 2023 r. Uchwałą Rady Miasta Szczecin XLV/1244/22
z dnia 14 grudnia 2022 r.

Z inicjatywy pani Elżbiety Flis, Przewodniczącej Rady Osiedla Międzyodrze Wyspa Pucka zostało zorganizowane w dniu 7 stycznia 2023 r.  w siedzibie Rady Osiedla  Międzyorze Wyspa Pucka spotkanie zarządów i przewodniczących Rad Osiedli.

Radę Osiedla Krzekowo – Bezrzecze reprezentował pan Janusz Fert, który został poproszony o przestawienie przebiegu spotkania.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 12 rad osiedli, pan Krzysztof Romianowski – Radny Rady Miasta Szczecin, Andrzej Kwinto – Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Artura Szałabawki oraz Mariusz Brzostek dr Uniwersytetu Szczecińskiego.

Po merytorycznej dyskusji ustalono, że Rady Osiedli wystąpią do Prezydenta Miasta, Zarządu Miasta, Przewodniczącej Rady Miasta oraz Przewodniczących Klubów Radnych w sprawie zmiany decyzji dotyczącej przyznania uszczuplonych budżetów Radom Osiedli. Radny Krzysztof Romianowski zapewnił w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości poparcie dla starań Rad Osiedli o przywrócenie starego budżetu. Również pan Andrzej Kwinto – Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Artura Szałabawki w imieniu pana Posła zapewnił pełne poparcie przedmiotowych działań.

W trakcie spotkania odczytany został projekt apelu otwartego do władz miasta. Jednak zgromadzeni, większością głosów ustalili, że wspólne wystąpienie powinno mieć formę wniosku o spotkanie. Sporządzenie stosownego pisma zadeklarowała pani Małgorzata Zychowicz Prus – przewodnicząca Rady Osiedla Stare Miasto.

Ad.4

Przewodnicząca poinformowała, że nazwa „Rondo Kresowian” dla ronda u zbiegu ulic Szerokiej i Modrej, o którą wnioskował Radny Adrian Włodarczyk została przyjęta Uchwałą Rady Miasta. Po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego postawi tablicę informacyjną
z nazwą ronda.

Ad.5

Przewodnicząca poinformowała zebranych, że cały czas toczy się projektowanie oświetlenia ulicy Żyznej. Pierwotnie odcinek od ulicy Misia Wojtka do Inspektowej nie był ujęty
w projekcie. Z kolei na przesłanej przez projektanta koncepcji ustawienia słupów świetlnych brakowało oświetlenia na odcinku od ulicy Drozdowej do Modrej. Ostatecznie oświetlona zostanie cała ulica. Po otrzymaniu ostatecznego projektu Przewodnicząca planuje zorganizowanie spotkania w terenie z mieszkańcami.

Ad.6

Do Rady Osiedla wpłynęło pismo dotyczące prośby o wydanie opinii w sprawie dzierżawy gruntu przy ul. Rozmarynowej 25. Podjęto decyzję o wstrzymaniu się z wydaniem opinii do czasu przeprowadzenia wizji lokalnej. Wizję lokalną przeprowadzi pani Jadwiga Skrzyszewska.

Ad. 7

Do Rady Osiedla wpłynęło pismo mieszkańca osiedla o wydanie opinii na temat dzierżawy gruntu położonego w Szczecinie przy ul. Zaściankowej 31. Po zapoznaniu się z mapą sytuacyjną terenu podjęto uchwałę nr 78/22 dotyczącą wydania pozytywnej opinii dla wniosku o dzierżawę gruntu posiadającego oznaczenie geodezyjne: działka numer 19/3 położona przy ul. Zaściankowej 31 w Szczecinie, w obrębie 2042.

Uchwała nr 78/22 została podjęta jednogłośnie.

Ad. 8

Do Rady Osiedla wpłynęło pismo z Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami dotyczące wydania opinii w prawie propozycji sprzedaży części gruntu gminnego, stanowiącego część drogowej działki nr 26/14 z obrębu 2051.

Podjęto uchwałę nr 79/23 dotyczącą wydania pozytywnej opinii dla wniosku Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami UM Szczecin w sprawie propozycji sprzedaży części gruntu gminnego z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych według poniższej propozycji, tj.:

Część drogowej działki nr 26/14 obręb 2051:

 1. projektowana działka A na poszerzenie nieruchomości o adresie Inspektowa 7,
 2. projektowana działka B na poszerzenie nieruchomości o adresie Inspektowa 7a,
 3. projektowana działka C na poszerzenie nieruchomości o adresie Inspektowa 7b.

Uchwała nr 79/22 została podjęta jednogłośnie.

Ad. 9

Na tym zebranie zakończono.