Protokół z posiedzenia

Nr aktu: 
-
Data posiedzenia: 
wtorek, 5 Marzec, 2019

POSIEDZENIE RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE

z dnia 05.03.2019 r.

 

Porządek posiedzenia:

 

 1. Powitanie gości, radnych.
 2. Przedstawienie problemów dotyczących bezpieczeństwa i porządku na osiedlu Krzekowo - Bezrzecze obecnym na zebraniu dzielnicowym Policji i Straży Miejskiej.
 3. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich posiedzeń.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Rady Osiedla na 2019 r.
 5. Spotkanie w ZWiK.
 6. Budowa Skweru Misia Wojtka.
 7. Ul. Żyzna.
 8. Ul. Łukasińskiego.
 9. Remont ul. Modrej.
 10. Opinia dotycząca dzierżawy gruntu przy ul. Koralowej.
 11. Zakończenie zebrania.

Ad. 1

Przewodnicząca powitała gości, radnych, stwierdziła prawomocność posiedzenia oraz przedstawiła porządek posiedzenia.

Załącznik: lista obecności.

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Na posiedzeniu obecni byli przedstawiciele Straży Miejskiej i Policji. Przewodnicząca przedstawiła nowego dzielnicowego Straży Miejskiej.

Ad. 2

Przewodnicząca zgłosiła  obecnym na zebraniu przedstawicielom Straży Miejskiej problem z osobami przesiadującymi i spożywającymi alkohol na ławeczkach vis a vis Lidla. Obecnie na osiedlu nie ma problemu ze złym parkowaniem.  Bolączką osiedla natomiast jest zanieczyszczenie rowów melioracyjnych i brak dostępu do tych rowów.

Policja prosi o zwrócenie uwagi przez Radnych na nielegalne graffiti na różnych obiektach (bez zgody właściciela lub zarządcy). Prośba do Policji o złożenie wniosku o zmianę organizacji ruchu (ograniczenie prędkości) na końcowym odcinku ul. Łukasińskiego za rondem. W związku z dużym zagrożeniem bezpieczeństwa użytkowników drogi Rada Osiedla poprze taki wniosek. Piesi ze względu na brak chodnika zmuszeni są poruszać się poboczem, brakuje również oświetlenia. 

Ad. 3

             Protokół z  zebrań w dniu 07.01.2019 r. i 05.02.2019 został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4

            Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia planu rzeczowo finansowego na 2019 r. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 5

            Przewodnicząca z zastępcą przewodniczącego odbyła spotkanie z Dyrektorem ZWiK, na którym omówiono kilka spraw dotyczących osiedla.

- Oświetlenie końcowego odcinka ul. Łukasińskiego może zostać wykonane po budowie przez ZWiK sieci sanitarnej. Sieć sanitarna ze względu na brak środków na pewno nie zostanie wybudowana do 2023 roku.

- Omówiono uciążliwe oczyszczanie przepompowni na ul. Misia Wojtka, która jest opróżniana raz na dwa tygodnie. Ze względu na sąsiedztwo placu zabaw opróżnianie będzie odbywało się w godzinach rannych, kiedy na placu jeszcze nie ma dzieci.

- Zgłaszany przez mieszkańców ul. Łukasińskiego brak dostępu do wodociągów okazuje się, że jest nieprawdziwy. Do granicy działki doprowadzone są wodociągi.

Ad. 6

            Obecnie jest przestój prac przy budowie Skweru Misia Wojtka. Wcześniej spowodowany warunkami pogodowymi i oczekiwaniem na decyzję w sprawie wycinki drzew. Później wykonawca zgłosił, że nie ma odpowiedniego zagęszczenia gruntu. Prawdopodobnie wykonawca będzie musiał miejscowo wymieniać grunt.

W sprawie ogłoszenia przetargu na budowę ul. Misia Wojtka przewodnicząca interweniowała zarówno w ZDiTM jak i u Radnych Rady Miasta. W budżecie ZDiTM obecnie nie ma na ten cel środków. W marcu powinna odbyć się sesja Rady Miasta w sprawie budżetu.

Ad.7

            Rada Osiedla kategorycznie nie zgadza się na przedstawioną koncepcję przebudowy ul. Żyznej. Przewodnicząca zwróciła się do Biura Planowania Przestrzennego o uzasadnienie, dlaczego ul. Żyzna została zaprojektowana w planie jako ulica dwukierunkowa, dlaczego nadano jej taką kategorię.

Ad. 8

            W ciągu 3 najbliższych miesięcy na ul. Łukasińskiego zostanie postawiona wiata
i namalowane oznakowanie poziome, o które Rada Osiedla zwracała się pismem do ZDiTM. Na ul. Szerokiej wiaty zostaną postawione latem.

Ad.9

            W mediach pojawiła się informacja, że przetarg na remont ul. Modrej i Koralowej został przesunięty. Jednocześnie jest informacja, że koncepcja drogi alternatywnej jest na finiszu. Po uzyskaniu od wojska akceptacji przebiegu alternatywnej drogi z Wołczkowa
i Bezrzecza do Szczecina podjęte zostaną dalsze czynności związane z przygotowaniem
i podpisaniem stosownego porozumienia pomiędzy Gminą Dobra, Szczecinem i wojskiem. Zebrani podjęli dyskusję w sprawie tymczasowej naprawy ul. Modrej.

Ad. 10

Do Rady Osiedla wpłynął wniosek mieszkańca osiedla o opinię w sprawie dzierżawy gruntu położonego przy trafostacji na ul. Koralowej. Radna Jadwiga Skrzyszewska odbyła wizję lokalną. Uważa, że dzierżawa przyczyni się do uporządkowania tego terenu.  Podjęto decyzję o wystąpieniu do Zakładu Energetycznego z prośbą o zajęcie stanowiska, czy dzierżawa nie będzie kolidowała z dojazdem i obsługą trafostacji.

Ad.11

Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała Jolanta Paszkowska