PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE z dnia 7 marca 2016 r.

Nr aktu: 
-
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 7 Marzec, 2016

PROTOKÓŁ

Z POSIEDZENIA RADY OSIEDLA

KRZEKOWO-BEZRZECZE

z dnia 7 marca 2016 r.

 

 

Porządek posiedzenia:

1.       Powitanie gości, radnych, stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

2.       Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia RO tj. 15.02.2016 r.

3.       Wnioski Komisji Komunalnej RO w sprawie:

a.       dzierżawy działki na Bezrzeczu

b.      zbycia działki przy ul. Żyznej (działka nr 26/5 o pow. 0,2418 ha, obręb 2049).

4.       Wykonanie dokumentacji dla zadania ,,Modernizacja ul. Modrej i Koralowej". Uwagi i zastrzeżenia.

5.       Uwagi i wnioski do kwoty przyznanej RO przez Komisję Inicjatyw Społecznych - 6000 zł.

6.       Rozpoczęcie prac nad Statutem Osiedla przez Komisję Inicjatyw Społecznych w dniu 8.03.2016 godz. 12.00. Wyznaczenie przedstawiciela Rady Osiedla.

7.       Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami - ulotki.

8.       Uwagi I wnioski:

a.       pismo do Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie powołania Komisji Etyki RM.

 

 

Ad. 1.

·         Posiedzenie zostało otwarte przez Przewodniczącego Pana Janusza Ferta. Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia. Obecnych: 10 członków Rady Osiedla. Załącznik: lista obecności.

·         Przewodniczący zaproponował porządek obrad jak wyżej, który został przyjęty jednomyślnie.

 

Ad. 2.

 Został zatwierdzony protokół z poprzedniego posiedzenia. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.

 

Ad. 3.

Wpłynęły dwa wnioski wydanie opinii w sprawie wydzierżawienia działki. Odbyły się dwa głosowania.

  1. Pierwsze w sprawie dzierżawy działki na Bezrzeczu przy ul. Kadetów 18A (działka nr 91/2, obręb 2042) przez pana Poćwiardowskiego. Rada zdecydowała się na pozytywne rozpatrzenie wniosku pod warunkiem, iż zapewniony zostanie dostęp do rowu melioracyjnego.

Odbyło się głosowanie: ,,Za” - 8 osób. ,,Przeciw” - 1 osoba. Wstrzymała się - 1 osoba.

Wniosek został zaopiniowany pozytywnie.

  1. Drugie w sprawie zbycia działki gminnej przy ul. Żyznej (działka nr 26/5 o pow. 0,2418 ha, obręb 2049). Rada zdecydowała się zaopiniować wniosek negatywnie  ze wskazaniem, iż teren ten powinien zostać zagospodarowany do celów publicznych, takich jak np. Budowa przedszkola. Rada postanowiła zobowiązać Zarząd Rady Osiedla do wystosowania pisma w przedmiotowej sprawie do Wydziału Inwestycji Miejskich.

Odbyło się głosowanie, wszyscy głosowali za, nikt nie głosował przeciw, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta jednomyślnie.

 

Ad. 4.

Odnośnie dokumentacji planu ,,Modernizacja ulicy Modrej I Koralowej" brak jest porozumienia z Wydziałem Inwestycji Urzędu Miasta odnośnie wydzielenia ścieżki rowerowej od jezdni nakładką. Jest to jedyny postulat Radnych i mieszkańców, który zdecydowano się zmienić, jednak Wydział nie chce wyrazić na to zgody. Zobowiązać zarząd Rady Osiedla o wystąpienie do Wydziału Inwestycji Miejskich z pismem o ponowne rozpatrzenie wniosku Rady Osiedla (zaproponować spotkanie w tej sprawie).

Ad. 5.

Do Rady Osiedla wpłynęło pismo z Komisji Inicjatyw Społecznych o  dodatkowych funduszach do wykorzystania przez Rady Osiedli o wysokości 6000zł. Przewodniczący zwrócił się do Radnych z zapytaniem, na co owe środki mogą zostać przeznaczone. Radni przedstawili dwie propozycje. Pierwszą z nich był ,,Bieg Sąsiada", który ma odbyć się we wrześniu bieżącego roku, a drugą postawienie dwóch urządzeń sportowych przy skwerze gen. Sosabowskiego. Po dyskusji Rada doszła do wniosków, iż środki na tzw. ,,Bieg Sąsiada” powinny się znaleźć. Lepszym rozwiązaniem, z większym pożytkiem dla mieszkańców osiedla będą urządzenia sportowe. Skarbnik RO ma sporządzić w tej sprawie pismo do Komisji Inicjatyw Społecznych.

Odbyło się głosowanie w tej sprawie. ,,Za” - 9 osób ,,,Przeciw” - 1 osoba. Nikt się nie wstrzymał od głosu. Wniosek został zaopiniowany pozytywnie.

 

Ad. 6.

Rozpoczęły się prace nad nowym Statutem Rady Osiedli przez Komisję Inicjatyw Społecznych. Pierwsze spotkanie odbyło się 8.03.2016, na które RO ma wyznaczyć swojego przedstawiciela. Rada Osiedla po dyskusji wyznaczyła dwóch przedstawicieli, tj. Przewodniczącego RO oraz Dorotę Bieszczad.

 

Ad. 7.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami zwróciło się do Rady z prośbą o propagowanie ulotek informacyjnych odnośnie opieki nad bezpańskimi zwierzętami.

 

Ad. 8.

Przewodniczący zwrócił się do Radnych o ich opinię odnośnie sporządzenia pisma do Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin w sprawie powołania Komisji Etyki Radnego. Pomysł ten nie spotkał się z entuzjazmem w Radzie Miasta, jednak Przewodniczący uważa, iż jest ona niezbędna do usprawnienia oraz bardziej etycznego funkcjonowania Radnych. RO wyraziła swoje poparcie odnośnie złożenia takiego pisma.