Sprawy bieżące.

Nr aktu: 
III/07/2019
Data posiedzenia: 
wtorek, 2 Lipiec, 2019

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA

RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE

z dnia 02.07.2019 r.

Posiedzenie Rady Osiedla rozpoczęło się wizją lokalną radnych na Skwerze Misia Wojtka. Następnie radni przenieśli się do siedziby Rady Osiedla.

W posiedzeniu udział wzięło  12  członków Rady Osiedla Krzekowo – Bezrzecze  wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1  do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Joanna Pieciukiewicz, wg następującego porządku obrad:

Porządek posiedzenia:

  1. Powitanie radnych, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie protokołu  posiedzenia Rady Osiedla w dniu 04.06.2019r.
  3. Teren ul. Grenadierów – Rozmarynowa.
  4. Montaż wiaty.
  5. Linia autobusowa nr 86.
  6. Ulica Łukasińskiego.
  7. Ulica Misia Wojtka
  8. Rowy melioracyjne.
  9. Ulica Żyzna.
  10. Zakończenie zebrania.

Ad. 1

Stwierdzenie prawomocności posiedzenia przez Przewodniczącą Rady Osiedla, powitanie radnych.

Ad. 2

            Protokół posiedzenia Rady Osiedla z dnia 04.06.2019 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3

            Radny Jerzy Nowak przedstawił przebieg spotkania z Panią dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości w sprawie placu przy
ul. Grenadierów X Rozmarynowa. Do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 zostanie złożony wniosek dotyczący zagospodarowania tego miejsca pod teren rekreacyjny.

            Radny Jerzy Nowak omówił również spotkanie z projektantem „by pasu” do Wołczkowa.

Ad.4

Przewodnicząca poinformowała zebranych, że na ul. Łukasińskiego zamontowano nową wiatę przystankową, o którą do Rady Osiedla wnioskowali mieszkańcy i działkowcy. Aby pomalować pasy na przejściu dla pieszych od ogrodów działkowych do wiaty należy to przejście doświetlić. Całość prac została wyceniona na 65 tys. złotych.

Ad. 5

            Do Rady Osiedla zgłosił się mieszkaniec z wnioskiem o wydłużenie kursów wieczornych linii autobusowej nr 86. Rada Osiedla wystąpi do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego  o wycenienie przedłużenia kursów wieczornych linii 86.

Ad. 6

            Radny Łukasz Urbański ze względu na bardzo zły stan nawierzchni na
ul. Łukasińskiego, wnioskuje o wyrównanie i utwardzenie kruszywem pobocza
ul. Łukasińskiego na odcinku Rondo Powstańców Warszawskich – pętla autobusowa Łukasińskiego Ogrody. Zostanie wysłane pismo do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego
 w tej sprawie.

Ad. 7

            10  lipca o godzinie 10:00 zostanie przekazany plac budowy ulicy Misia Wojtka.

Ulica Drozdowa jest już przekazana wykonawcy. Od dwóch tygodni trwają tam prace. Wykonawca ma do końca grudnia czas na przebudowę tej ulicy.

Ad.8

            Do Rady Osiedla wpływają wnioski od mieszkańców dotyczące wydania opinii w sprawie dzierżawy gruntów przyległych do rowów melioracyjnych.

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych  wymaga od mieszkańców złożenia tej opinii do 15 lipca 2019r.

Przewodnicząca proponuje wystosowanie pisma do ZBiLK z zapytaniem, jaki teren jest niezbędny do technicznej obsługi rowów. Rada Osiedla nie będzie wydawała opinii  do czasu, do kiedy ZBiLK nie ustali niezbędnej szerokości pasów do technicznej obsługi rowów.

Podjęto uchwałę nr 11/19 dotyczącą  wstrzymania się od wydania opinii w sprawie dzierżawy gruntu  działki nr 83/6 z obrębu 2043  do czasu określenia przez właściciela cieków wodnych i rowów melioracyjnych szerokości pasa technicznego.

Uchwała nr 11/19 została podjęta jednogłośnie.

Ad.9

Po analizie tendencji w rozwoju zabudowy mieszkaniowej na terenie, którego granice wyznaczają ulice: Żniwna, Żyzna, Drozdowa i ulica Wronia oraz uzasadnieniu Biura Planowania Przestrzennego z dnia 08.03.2019 znak: BPPM.VI.324.17.2019.KK.494 o przyjętej klasie i przekroju powyższej drogi, Rada Osiedla Krzekowo – Bezrzecze podjęła uchwałę nr 12/19 dotyczącą  zaopiniowania przebudowy ulicy Żyznej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez Radę Miasta dla tego terenu.

Uchwała nr 12/19 została podjęta jednogłośnie.

Ad.10

            Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała: Jolanta Paszkowska