Sprawy bieżące

Nr aktu: 
VIII/11/2019
Data posiedzenia: 
wtorek, 5 Listopad, 2019

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA RADY OSIEDLA
KRZEKOWO-BEZRZECZE

z dnia 05.11.2019 r.

 

 

W posiedzeniu udział wzięło  11  członków Rady Osiedla Krzekowo – Bezrzecze zgodnie z  listą obecności.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Joanna Pieciukiewicz, wg następującego porządku obrad:

Porządek zebrania:

Porządek posiedzenia:

 

 1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Osiedla z dnia 1 października 2019r.
 3. Zmiana planu finansowego Rady Osiedla na 2019 r.
 4. Skrytka pocztowa.
 5. Opinia w sprawie terenów graniczących z rowami melioracyjnymi.
 6. Wydanie opinii w sprawie wykupu działek przy ul. Szerokiej.
 7. Opinia w sprawie zbycia w drodze przetargu  nieruchomości będących własnością Gminy Miasto Szczecin
 8. Opinia w sprawie nadania imienia nowo powstałej ulicy.
 9. Opinia dotycząca dzierżawy gruntu położonego przy ul. Szerokiej 10.
 10. Sprawy bieżące, wniesione i wolne wnioski.
 11. Zakończenie zebrania.

 

Ad. 1

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum. Przewodnicząca powitała gości oraz przedstawiła porządek posiedzenia.

Załącznik: lista obecności.

Ad. 2

            Protokół z  zebrania w dniu 01.10.2019 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3

            Przedstawienie zmian w planie finansowym Rady Osiedla przez Panią skarbnik.

Podjęcie uchwały nr 23/19 w sprawie przyjęcia korekty planu rzeczowo-finansowego Rady Osiedla na rok 2019.

Uchwała nr 23/19  została podjęta jednogłośnie.

Ad. 4

Ze względu na decyzję o utrzymaniu skrytki pocztowej na potrzeby Rady Osiedla podjęto uchwałę nr 24/19 w sprawie przeznaczenia kwoty 90,00 zł rocznie na utrzymanie skrytki pocztowej.

Uchwała nr 24/19 ostała podjęta jednogłośnie.

Ad. 5

Do Rady Osiedla wpłynęło pismo z Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych dotyczące wydania opinii  w sprawie dzierżawy  działki nr 83/6 obręb 2043 położonej przy ul. Rozmarynowej/Podchorążych, do którego dołączono opinię Zakładu Usług Komunalnych popierającego dzierżawę tej działki, określając warunki dzierżawy.

Podjęto uchwałę nr 25/19 dotyczącą wydania pozytywnej opinii w sprawie dzierżawy gruntu komunalnego stanowiącego działkę nr 83/6 z obrębu 2043  pod warunkiem uwzględnienia wytycznych Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie, zawartych w piśmie WT.604.10.2019.KZ, dotyczących szerokości pasa technicznego.

Uchwała nr 25/19 została podjęta jednogłośnie.

Ad. 6

Do Rady Osiedla wpłynęło pismo z Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami dotyczące wydania opinii w sprawie propozycji sprzedaży działek gminnych położonych przy ul. Szerokiej.

Podjęto uchwałę nr 26/19 dotyczącą wydania pozytywnej opinii w sprawie sprzedaży gruntu miejskiego  położonego  przy ul. Szerokiej stanowiącego działkę nr 25/14 i 25/4 obręb 2052.

Uchwała nr 26/19  została podjęta jednogłośnie.

Ad.7

Do Rady Osiedla wpłynęło pismo z Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami dotyczące zbycia niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Szerokiej
w Szczecinie, działka nr 25/8 i 25/15 oraz 25/9 i 25/16 z obrębu 2052.

Po dyskusji podjęto uchwałę nr 27/19 dotyczącą wydania negatywnej opinii w sprawie zbycia w drodze przetargu  nieruchomości będących własnością Gminy Miasto Szczecin, położonych przy ul. Szerokiej w obrębie ewidencyjnym 2052, stanowiących działki
o numerach 25/8  i 25/15  oraz 25/9 i 25/16.

Rada Osiedla Krzekowo–Bezrzecze postanowiła wystąpić z wnioskiem o zmianę przeznaczenia powyższych działek z funkcji mieszkaniowej na cele publiczne. W opinii Rady, na tak intensywnie rozwijającym się osiedlu nie przewidziano zabezpieczenia terenów komunalnych pod budownictwo placówek oświatowych, społecznych, opiekuńczych
i kulturalnych. Wyżej wymienione działki są ostatnimi terenami komunalnymi, które mogłyby powyższe funkcje spełniać. W związku z powyższym Rada Osiedla Krzekowo–Bezrzecze postanowiła wystąpić z wnioskiem o zmianę w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego „Krzekowo – Żyzna - Szeroka” przeznaczenia powyższych działek z funkcji mieszkaniowej na cele publiczne.

Uchwała nr 27/19  została podjęta jednogłośnie.

Ad. 8

            Do Rady Osiedla wpłynął wniosek od Stowarzyszenia „Osiedle nad Bukową” dotyczący wydania opinii w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy.

Podjęto uchwałę nr 28/19 w sprawie pozytywnego zaopiniowania  wniosku mieszkańców
o nadanie nazwy ulicy „SOLNA”  dla nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę dojazdową do nieruchomości oznaczonych w ewidencji jako działki nr 2/36, 2/40, 2/42, 2/43, 2/44 i 2/45 położone w obrębie geodezyjnym nr 2051 (Pogodno 51).

 Uchwała nr 28/19 została podjęta jednogłośnie.

Ad.9

 Do Rady Osiedla wpłynął wniosek mieszkanki o wydanie opinii w sprawie dzierżawy gruntu położonego przy ul. Szerokiej.

Podjęto uchwałę nr 29/19 dotyczącą wydania pozytywnej opinii w sprawie dzierżawy gruntu gminnego – działka o numerze ewidencyjnym 2/11 obręb Pogodno 2052 położonego przy ul. Szerokiej,  pod warunkiem wyznaczenia jednolitej linii ogrodzeń na całej szerokości ulicy.

Uchwała nr 29/19 została podjęta jednogłośnie.

Ad. 10

Pan Łukasz Urbański sugeruje, aby na tablicy informacyjnej Rady Osiedla przy Skwerze Misia Wojtka zamieścić dane Rady Osiedla. Zobowiązał się do uzupełnienia tej  tablicy.

Pan Urbański przekazuje zgłoszenie mieszkańców, że na ul. Łukasińskiego od Żniwnej, naprzeciw apteki Portowej, na płocie przy rzeczce Bukowa wiszące banery reklamowe zasłaniają widoczność rowerzystom poruszającym się ścieżką rowerową.

Pytanie o oświetlenie przejścia na ul. Łukasińskiego.

Pan Jerzy Nowak poinformował, że ze złożonych do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego dwóch wniosków został przyjęty tylko jeden wniosek, drugi został odrzucony ze względów formalnych. Wniosek przyjęty to „PLAC ZABAW SIŁOWNIA POD CHMURKĄ ZDROWE BEZRZECZE”.  Miasto ma zorganizować konferencję, na której zostanie ogłoszony termin głosowania.

7 grudnia odbędzie się spotkanie wigilijne. Prośba Przewodniczącej do zebranych, aby zastanowić się nad listą gości, którzy zostaną przez Radę Osiedla zaproszeni na to spotkanie.

Ad. 11

Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała Jolanta Paszkowska