Urbanistyka osiedla, budżet Ray Osiedla, sprawy bieżące.

Nr aktu: 
II/06/2019
Data posiedzenia: 
wtorek, 4 Czerwiec, 2019

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA

RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE

z dnia 04.06.2019 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło 15 członków Rady Osiedla Krzekowo – Bezrzecze  wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1  do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Joanna Pieciukiewicz,
wg następującego porządku obrad:

Porządek posiedzenia:

  1. Powitanie gości, radnych.
  2. Przyjęcie protokołu  posiedzenia Rady Osiedla w dniu 15.05.2019r..
  3. Ślubowanie członka Rady Osiedla.
  4. Budżet Rady Osiedla na 2019 rok.
  5. Urbanistyka.
  6. Zmiany nazw ulic.
  7. Linia autobusowa 86.
  8. ZUK.
  9. Sprawy bieżące.
  10. Zakończenie zebrania.

 

Ad. 1

Stwierdzenie prawomocności posiedzenia przez Przewodniczącą Rady Osiedla, powitanie radnych.

Ad. 2

            Protokół posiedzenia Rady Osiedla z dnia 15.05.2019r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3

Przewodnicząca przedstawiła zebranym członka Rady Osiedla, Panią Luizę Bąk, która nie mogła uczestniczyć w pierwszym posiedzeniu Rady.

 Złożenie ślubowania przez Radną Luizę Ewę Bąk.

Ad. 4

            Pani skarbnik Lilianna Gnoińska przedstawiła zebranym budżet Rady Osiedla na 2019 rok, zaplanowany przez Radę Osiedla poprzedniej kadencji uchwałą Nr 109/19 z dnia 5 marca 2019 r. Omówiła poszczególne punkty budżetu i korektę planu na 2019 rok.

            Pani Jadwiga Skrzyszewska zgłasza potrzebę wymiany tablicy ogłoszeniowej Rady Osiedla w Bezrzeczu (skrzyżowanie ul. Koralowej i Rozmarynowej). Obecna tablica jest bardzo zniszczona.

Podjęto dyskusję dotyczącą potrzeb finansowych Rady Osiedla. Rada wróci do tematu po festynie związanym z otwarciem Placu Misia Wojtka, jeżeli zostaną wolne środki finansowe a w przypadku ich braku w pierwszym kwartale przyszłego roku.

            Podjęto uchwałę Nr 09/19 dotyczącą korekty planu rzeczowo-finansowego Rady Osiedla na rok 2019.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pan Łukasz Urbański zobowiązał się do uaktualnienia na tablicach ogłoszeń danych adresowych, składu zarządu i członków Rady Osiedla kadencji 2019 - 2024.

Ad. 5

            Przewodnicząca odbyła spotkanie z Panią Dyrektor Wydziału Urbanistyki
i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin. Przedmiotem spotkania była między innymi sprawa bulwersująca mieszkańców, którzy są przeciwni budowie „Osiedla Krzekowo – Tarasy”. Urząd nie ma podstaw aby nie wydać deweloperowi pozwolenia na budowę. Przewodnicząca proponuje złożenie wniosku o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. Głos zabrał Pan Jerzy Nowak wyjaśniając między innymi intensywność zabudowy jak również szczegóły planu zagospodarowania przestrzennego.

Obecny na zebraniu mieszkaniec ul. Szlacheckiej zadał pytanie dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego, czy jest ujęta w nim droga do ul. Wroniej. Zobowiązał się do wydrukowania aktualnej mapy osiedla. Poruszył również problem ul. Żyznej, brakującego oświetlenia i chodnika.

Przewodnicząca przedstawiła obecną sytuację dotyczącą remontu ul. Żyznej. Zaproponowała aby w sprawie ul. Żyznej wystąpić z opinią Rady Osiedla do ZDiTM w formie uchwały. Projekt uchwały zostanie przygotowany na następne zebranie Rady.

Przewodnicząca poinformowała zebranych, że został wybrany wykonawca ul. Drozdowej. Ma zostać podpisana z nim umowa a ulica ma być ukończona do końca bieżącego roku. Ma być wykonana dwukierunkowa droga (z wykluczeniem wąskich odcinków), 2 chodniki, oświetlenie. Został również wyłoniony wykonawca na przebudowę ulicy Misia Wojtka. Koło 15 czerwca ma zostać podpisana z nim umowa.

Ad. 6

            Do Rady Osiedla wpłynął wniosek  Zarządu spółki DELUX Investment Sp. z o.o. Sp. K. o wydanie opinii w sprawie nadania nazw nowym ulicom. Rada podjęła uchwałę Nr 10/19 dotyczącą wydania negatywnej opinii w sprawie nadania nazwy ulicy Tarasowa i Pergolowa dla drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 6/15 obręb ewidencyjny 2049. 

Jednocześnie Rada Osiedla Zwróci się do Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego
i Samorządności o powołanie zespołu, który opracuje katalog nazw dla nowopowstających ulic dla osiedli miasta Szczecina.

Uchwała nr 10/19 została podjęta jednogłośnie.

Ad. 7

             Do Rady Osiedla wpłynęły uwagi mieszkańca dotyczące kursowania autobusu linii 86. Pani Elwira Kocimska wyjaśniła na czym polega problem linii 86 i zaproponowała aby
w tej sprawie skontaktować się z Radą Osiedla Świerczewo.  

Ad.8

            Przewodnicząca z Panią Jadwigą Skrzyszewską i Panią Anną Bury (Zakład Usług Komunalnych) odbyła wizję lokalną rowów melioracyjnych na Bezrzeczu. Teren rowów jest często nielegalnie ogrodzony przez mieszkańców. W związku z tym ZUK ma problem z oczyszczaniem tych rowów. Jednocześnie ZUK nie ma środków na czyszczenie rowów.

Przewodnicząca zaproponowała wystąpienie do ZUK o harmonogramu oczyszczania rowów na terenie osiedla Krzekowo – Bezrzecze i określenie wysokości budżetu jaki jest potrzebny na ten cel.

Ad.9

Przewodnicząca odbyła rozmowę w sprawie budowy ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej. Podjęto dyskusję w tej sprawie.

Pan Jerzy Nowak zabrał głos w sprawie trzech różnych projektów remontów dróg na terenie osiedla Krzekowo – Bezrzecze.

Pani Elwira Kocimska składa wniosek o zakaz parkowania na ul. Żniwnej, po  stronie wschodniej, na odcinku od ul. Łukasińskiego do ul. Świtezianki.

Ad.10  

Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała: Jolanta Paszkowska