W sprawie opinii dotyczącej dzierżawy gruntu.

UCHWAŁA Nr 35/20

RADY OSIEDLA KRZEKOWO – BEZRZECZE

z dnia 20.09.2020 r.

w sprawie opinii dotyczącej dzierżawy gruntu.

Na podstawie §7 ust. 6 ppkt f Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/773/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo – Bezrzecze – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 2876) Rada Osiedla Krzekowo – Bezrzecze uchwala, co następuje:

§ 1

pozytywnie opiniuje dzierżawę gruntu położonego na działce numer 1/5 z obrębu 2054 przylegającej do posesji przy ul. Żniwnej 50 numer działki 1/6 z obrębu 2054.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady.

Nr uchwały: 
35/20
Data uchwały: 
20/09/2020
Kadencja: 
2019-2024