W sprawie opinii dotyczącej dzierżawy gruntu.

UCHWAŁA Nr 42/21

RADY OSIEDLA KRZEKOWO – BEZRZECZE

z dnia 07.09.2021 r.

w sprawie opinii dotyczącej dzierżawy gruntu.

Na podstawie §7 ust. 6 ppkt f Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/773/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo – Bezrzecze – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 2876) Rada Osiedla Krzekowo – Bezrzecze uchwala, co następuje:

§ 1

negatywnie opiniuje dzierżawę gruntu o powierzchni 796 m2, położonego przy nieruchomości ul. Modra 122, 122 AB, na działce numer 11/2 z obrębu 2044.   

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady.

UZASADNIENIE:

            Przed wydaniem opinii Rada Osiedla Krzekowo-Bezrzecze chciałaby poznać propozycję zagospodarowania przedmiotowego terenu i wpływu ewentualnie wydzierżawionego terenu na sąsiednie działki. Z powodu braku ww. informacji Rada zmuszona była zaopiniować wniosek negatywnie.

 

Nr uchwały: 
42/21
Data uchwały: 
07/09/2021
Kadencja: 
2019-2024