W sprawie opinii dotyczącej dzierżawy gruntu.

UCHWAŁA Nr 61/22

RADY OSIEDLA KRZEKOWO – BEZRZECZE

z dnia 28.06.2022 r.

W sprawie opinii dotyczącej dzierżawy gruntu.

Na podstawie §7 ust. 6 ppkt f Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/773/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo – Bezrzecze – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 2876) Rada Osiedla Krzekowo – Bezrzecze uchwala, co następuje:

§ 1

pozytywnie opiniuje dzierżawę gruntu (pasa zieleni) znajdującego się przed domem przy ul. Szerokiej 37 w Szczecinie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady.

Nr uchwały: 
61/22
Data uchwały: 
28/06/2022
Kadencja: 
2019-2024