W sprawie opinii dotyczącej dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Łukasińskiego.

UCHWAŁA Nr 90/23

RADY OSIEDLA KRZEKOWO – BEZRZECZE

z dnia 11.04.2023 r.

 W sprawie:  opinii dotyczącej dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy
ul. Łukasińskiego.

Na podstawie §7 ust. 6 lit. h Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/773/17/1310/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo-Bezrzecze – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017r. poz. 2876) Rada Osiedla Krzekowo- Bezrzecze uchwala, co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje dzierżawę części działki  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 37/9 z obrębu 2054, położonej przy ul. Łukasińskiego – dzierżawa w miesiącach od maja do lipca pod sezonowe stoisko sprzedaży owoców.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady.

Nr uchwały: 
90/23
Data uchwały: 
11/04/2023
Kadencja: 
2019-2024