W sprawie opinii dotyczącej przebudowy ul. Żyznej.

UCHWAŁA Nr 12/19

RADY OSIEDLA KRZEKOWO – BEZRZECZE

z dnia 02.07.2019 r.

 

W sprawie: opinii dotyczącej przebudowy ul. Żyznej.

Na podstawie §7 ust. 6 ppkt g Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/773/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo – Bezrzecze – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 2876) Rada Osiedla Krzekowo – Bezrzecze uchwala, co następuje:

§ 1

Opiniuje przebudowę ulicy Żyznej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez Radę Miasta dla tego terenu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady.

Uzasadnienie:

Po analizie tendencji w rozwoju zabudowy mieszkaniowej na terenie, którego granice wyznaczają ulice: Żniwna, Żyzna, Drozdowa i ulica Wronia oraz uzasadnieniu Biura Planowania Przestrzennego
z dnia 08.03.2019 znak: BPPM.VI.324.17.2019.KK.494 o przyjętej klasie i przekroju powyższej drogi, Rada Osiedla Krzekowo – Bezrzecze postanawia wydać powyższą opinię.

Nr uchwały: 
12/19
Data uchwały: 
02/07/2019
Kadencja: 
2019-2024
ZałącznikRozmiar
PDF icon UCHWAŁA Nr 12.pdf122.04 KB