W sprawie opinii dotyczącej użyczenia gruntu gminnego.

UCHWAŁA Nr 60/22

RADY OSIEDLA KRZEKOWO – BEZRZECZE

z dnia 14.06.2022 r.

W sprawie opinii dotyczącej użyczenia gruntu gminnego.

Na podstawie §7 ust. 6 ppkt f Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/773/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo – Bezrzecze – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 2876) Rada Osiedla Krzekowo – Bezrzecze uchwala, co następuje:

§ 1

pozytywnie opiniuje użyczenie na okres do dnia 30 kwietnia 2024r. nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, obejmujących część działki nr 2/3 oraz działkę 7/4 z obrębu 2044 – Szczecin Pogodno, położonych przy ulicy Modrej w Szczecinie, o łącznej powierzchni 4 863,00 m². Użyczony grunt zostanie przeznaczony na potrzeby zabezpieczenia realizacji inwestycji miejskiej pn. „Modernizacja ulicy Modrej i ulicy Koralowej w Szczecinie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady.

 

 

Nr uchwały: 
60/22
Data uchwały: 
14/06/2022
Kadencja: 
2019-2024