W sprawie opinii dotyczącej zbycia nieruchomości gruntowej.

UCHWAŁA Nr 41/21

RADY OSIEDLA KRZEKOWO – BEZRZECZE

z dnia 07.09.2021 r.

w sprawie opinii dotyczącej zbycia nieruchomości gruntowej.

Na podstawie §7 ust. 6 ppkt f Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/773/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo – Bezrzecze – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 2876) Rada Osiedla Krzekowo – Bezrzecze uchwala, co następuje:

§ 1

pozytywnie opiniuje zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka numer 10/13
z obrębu 2045, położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Szerokiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady.

 

 

Nr uchwały: 
41/21
Data uchwały: 
07/09/2021
Kadencja: 
2019-2024